Oluf Rygh, Farm Names
Oluf Rygh, Gårdsnavn

Til Stadsbygd og staværinger

 

Here are farm name meanings for the old Stadsbygd parish, including Hasselvika, Ingdalen, Lensvik, Rissa and Stadsbygd.

Source:  Oluf Rygh, Norske Gaardnavne, Vol. XIV: Gaardnavne i Søndre Trondhjems Amt. Kristiania (Oslo): W. C. Fabritius & Sønner, 1901.

Most names show alternative spellings of the names in early documents and the years when those forms were used.  Additional spellings exist as well (e.g., those in Kristoffer Rein’s bygdebøker that are listed elsewhere on this site).  Translation may be helped by using a Danish-English dictionary since it is written using turn-of-the-century “dansk-norsk” spelling conventions.  See also the essay for Haarsager and Fenstad names elsewhere on this site.

Notes:  Udt = udtale. = pronounced.  Here is a roughly approximate guide to pronunciation for U.S. speakers of English:

a   as a in father
i, í and y   as i in machine
e and é   as e in set
ø   as o in work
æ   as a in fan
ó
ú
å and aa   as o in boat
l   as l in leg
£   is sometimes called “thick l” and sounds sort of like an American r
rs and ss   are like sh
kj and sj   are like a cross between ch and sh
a doubled consonant like nn or kk makes the vowel sound preceding it short

The appended information in blue text is being compiled as time permits from various sources that are available.  Bjørkvik, Bratberg, Dybdahl, Rein and Singstad are the authors of bydgebøker for Hasselvika, Rissa (two different works), Stadsbygd and Lensvik, respectively.  1950 and 1886 are land tax records; 1900, 1865, 1801 and ca 1665 and censuses; and ca 1520 is from the “10% tax” of that era.  The appended information in green text is being compiled, again as time permits, from the 1950 land tax records.  It provides names of the subfarms and some personal names that are associated with those farm names.

 

Stadsbygd parish (prestegjeld)

 

Stadsbygd subparish (sokn), Stadsbygd community (bygd)

 

1. Vikan. Udt. ví2kan, Dat. -åm. -Wyge 1559. Wigum 1590. 1630. Wigen, Wichum 1723.. af vík f., Vik (Indl. S. 85).

*Ig/dh/usetr, sms. med et gammelt Elvenavn Ig/dh/a, se Bjugn GN. 19.

[Rein I: Vikan, 1950 Vikan, 1900 , 1886 , 1865 Vikum, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

2. 3. Ekset øvre og nedre. Udt. é:2kséten, Dat. -ta. -Egsetter NRJ. II 40. Igsetther 1559. Ydsett 1590. Idsett, Egsett 1618. Egsett, Eegsett 1626. Eigsedt 1630. Eigset 1664. Over Eigset, Neder Eigset 1723.

[Rein: Ekset øvre (2)|Ekset nedre (3), 1950 Egseth øvre (2)|Egseth nedre (3), 1900 , 1886 , 1865 Øvre Eigsæth|Nedre Eigsæth (Eigsæth nedre), 1801 , ca 1665 , ca 1520 Etsetter]

 

4. Rørvik. Udt. rø2rvíKa. -Rørwigh NRJ. II 40. Røeruigh 1559. Røruigh 1590. Røeruig 1626. Røerwig 1723.

ste Led kunde mulig være reyrr m., Røs (jfr. Bd. II S. 88); men den nuv. Udtale gjør det maaske rimeligere at tænke paa rjó/dh/r, Grønning, Rydning i Skoven (Indl. S. 71). Navnet forekommer med samme Udt. ogsaa i Nærø.

[Rein I: Rørvik, 1950 Rørvik, 1900 , 1886 , 1865 Rørvig, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Rørwigh]

 

4,2. Fætten. Udt. fæ1tta. Se Hevne GN. 21.

[Rein: Rørvikfætten & Fætten, 1950, 1900 , 1886 , 1865 Rørvigfætten, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

4,4. Kvernviken. Udt. kvæ2NNvíKa. Ligger ved en Kvernbæk.

[Rein: Kvennvika, 1950 Kvernviken, 1900 , 1886 , 1865 Kvernvik, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

5. Vemundstad. Udt. vé2mmóNNsta. -Wemestadt 1559. Wennestadt 1590. Wemundstad Cap. 1630. Wennestad 1626. Wedmundsta 1664. Wemundstad 1723.

*Vémundarsta/dh/ir af Mandsnavnet Vémundr, som er meget gammelt og var alm. brugt endnu i 16de Aarh., nu, som det synes, kun kjendt i Nordhordland. Findes i adskillige Gaardnavne. (Jfr. Bd. III S. 50).

[Rein I: Vemundstad, 1950 Vemundstad, 1900 , 1886 , 1865 Vemundstad, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

6. Trangan. Udt. trå2ngænn, Dat. -gåm. -/TH/raunga (Gen.) Fornm. s.  VIII 338. af Throngom AB. 63. Tanghe (!) NRJ. II 40. Traanghe Cap. Tronge 1559. Thrannge 1626. Trange 1630. 1664. 1723.. af /th/rOng f., Snevring, trangt Sted, trang Passage. Ordet bruges oftere som Stedsnavn i Ent., mest om Pladse. Den best. Artikel som ofte tilføiet i nyere Tid. Det er vanskeligt at paavise, hvilke lokale Forhold der her har givet Anledning til Navnet.

[Rein I: Trongen, 1950 Trangan, 1900 , 1886 , 1865, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Tranghe]

 

7. Stykket. Udt. sty2KKe.

[Rein I: Stykket, 1950 Stykket, 1900 , 1886 , 1865 Stykket, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

8. Vaalan. Udt. vå2£ænn, Dat. -åm. -af Valom AB. 63. Vorde NRJ. II 40. Waale Cap. Valle DN.  X 793 c. 1550. Waar 1559. Warumb 1618. Worum 1723.álir, Flt. af váll m., Jord, som er ryddet ved Brænding, et paa Østlandet meget udbredt Navn; nordenfjelds forekommer det neppe andetsteds usms., men oftere som andet Sammensætningsled. Se Indl. S. 84 og Thj. VSS. 1891 S. 234.

[Rein I: Vålen, 1950 Vårum, 1900 , 1886 , 1865 Vaarum, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Vorde]

 

9. Haarsaaker. Udt. hå2ssåker. -Hassagher NRJ. II 41. Hoßacker 1559. Haassager 1590. Hosßager 1626. Hoesagger 1630. Haarsager 1723.er tvivlsomt, om man tør antage 1ste Led for at være Mandsnavnet Hárekr, da der ikke findes Hjemmel for, at r-Lyden opr. har været her (Personn. i Stedsn. S. 117). Maaske ligger et gammelt Navn paa den forbiflydende Bæk til Grund.

[Rein I: Håssåker, 1950 Hårsaker, 1900 , 1886 , 1865 Haarsager, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Hassagher]

 

9,10. Klungerløkken. Udt. k£ó2ngerlyKKa. Af klungr m., Nypetorn, og lykkja f., indhegnet Jordstykke (Indl. S. 66). Jfr. Hevne GN. 75.

[Rein I: Klongerlykja, 1950 Klungerløkken, 1900 , 1886 , 1865 Klongerlykken, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

9,13. Reinkinn. Udt. rei2nKiNN. 1ste Led er Navnet Rein, GN. 11, andet Led kinn f., brat Affald af et Fjeld eller en Aas (Indl. S. 60).

[Rein I: Reinkinn, 1950 , 1900 , 1886 , 1865 Reinkind, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

10. Lein. Udt. lein. -Leen NRJ. II 40. Lenn 1559. Lienn 1590. 1626. Lehn 1630. Lein 1723.

*Lein, f., Skraaning, Helding (Indl. S. 65). Navnet forekommer nordenfjelds ogsaa i Melhus, paa Frosten, i Skogn, i Værdalen, i Sparbuen og i Leinstranden, paa det sidste Sted i Flt. Findes ogsaa mindre hyppig paa Østlandet og Vestlandet. Det hører vistnok blandt de ældste Gaardnavne.

[Rein I: Lein, 1950 Lein, 1900 , 1886 , 1865 Lien, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Leen]

 

11. Lillerein. Kaldes rein. -Reen NRJ. II 40. Renn 1559. Rein 1590. 1664. Lille Reyn 1723 (da brugt af Præsten).opr. Navn maa være Rein, og Lille- er vel tillagt i senere Tid til Adskillelse fra Rissen GN. 83. Om Navnets Betydning se dette.

[Rein I: Rein, 1950 Rein, 1900 , 1886 , 1865 Lille Rein, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Reen]

 

11,3. Reinsjøen. Udt. rei1nsjø:'n. Se Hitteren GN. 22,2.

[Rein I: Reitan & Reinssjøen, 1950 Reitan, 1900 , 1886 , 1865, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

12. Myr. Udt. mý:r. -Myre NRJ. II 40. DN.  XI 781 c. 1550. 1559. Myrre DN.  X 793 c. 1550. Myr 1618. 1723.mýrr f., Myr (Indl. S. 68).

[Rein I: Myr, 1950 Myhr, 1900 , 1886 , 1865 Myhr, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Myre]

 

13. Stadsbygdens Præstegaard. -Kaldes præ2ssga£en; af nogle opgivet æ2llshaug, aabenbart bare efter Skriftformen.er i ældre Matrikler kaldet Alshaug og Elshaug, hvori et gammelt, senere fortrængt Navn maa være bevaret. Dette kan vel have været Olvishaugr, sms. med Mandsnavnet Olvir, altsaa det samme som det gamle Navn paa Skogns Præstegaard (Thj. VSS. 1891 S. 158).

[Rein II: Stadsbygd prestegård, 1950 Prestegården, 1900 , 1886 , 1865 Alfshoug Præstegard, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Prestehuss]

 

14. 15. Fenstad. Udt. fæ2nnsta. -af Finnastadom AB. 63. Fenstad NRJ. II 39. Findnestedt DN.  X 793 c. 1550. Fennestadt 1559. Neder Fenstad, Over Fenstad 1723.i AB. kunde tale for, at Navnet var sms. med Mandsnavnet Finni eller mulig med Kvindenavnet Finna; men den nuv. Udtale, som stemmer med de fleste af de senere Skriftformer, taler imod denne Forklaring, da disse Personnavne som Led i Stedsnavne nu ellers har lukt i. Mulig er 1ste Led Elvenavnet /TH/in, som er bevaret i /TH/inaróss i Fornm. s.  VIII 338 (Sverres S. Kap. 144), og som sandsynlig er det gamle Navn paa Præstelven. /TH/ og f vexler ogsaa ellers undertiden i Begyndelsen af Ord. Navnets gamle Form har isaafald været */TH/inarsta/dh/ir (Bd. II S. 338, N. Hist. Tidsskr. 3 R. Bd. IV S. 264).

[Rein II: Nedre Fenstad (14)|Øvre Fenstad & Røberg (15), 1950 Fenstad nedre (14), 1900 , 1886 , 1865 Finstad, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Fenstad]

 

15,1. Røberget. Udt. rau2bærje. Har Navn af Bjergets rødlige Farve.

[Rein II: Røberg, 1950 Røberget (15), 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

16. Buan. Udt. bú2ænn, Dat. -åm. -af Budhom AB. 63. Bwde NRJ. II 39. DN.  X 793 c. 1550. 1559. Bue 1723.ú/dh/ir, Flt. af bú/dh/ f., Bod, Bygning opført til midlertidigt Opholdssted eller til Oplagshus (Indl. S. 46).

[Rein II: Buan, 1950 Buan, 1900 , 1886 , 1865 Buum, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Bwde]

 

17. Tunge. Udt. tóng'. -Tonghe NRJ. II 40. Tuenge DN.  X 793 c. 1550. Tunge, Tungh 1590. Thungen 1630. Tungen 1626. 1664. 1723.

*Tunga f., Tunge, Landtunge; Gaarden ligger paa en Landtunge, som dannes ved, at en Sideelv med en Bøining gaar ud i Præstelven. Jfr. Hitteren GN. 62.

[Rein II: Tung, 1950 Tunge, 1900 , 1886 , 1865 Tung, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Tonghe]

 

18. Kasset. Udt. ka2ssét. -Kattesetter NRJ. II 40. Cap. Kattsetther 1559. Kattsett 1590. 1630. Kadstad (!) 1626. Kasset 1723.

*Kattarsetr af kOttr m., en Kat; i Stedsnavne maa man vel især tænke paa Vildkatten (Thj. VSS. 1882 S. 18). Her har man dog vel snarest kOttr brugt som Mandstilnavn, jfr. Bd. II S. 371.

[Rein II: Kasseth, 1950 Kasset, 1900 , 1886 , 1865 Karsæth, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Kattesetter]

 

19. Askjem. Udt. a2ssjem. -Asken, Aske NRJ. II 40. Askyem DN.  X 793 c. 1550. Aschem 1559. Askem 1590. Aschemb 1626. Aschim 1630. 1664. Adschem 1723.

*Askeimr, af Trænavnet askr (Ask), sms. med heimr. Navnet forekommer hyppig paa Østlandet (mest bekjendt Herredsnavnet A. i Smaalenene, Bd. I S. 35), men i det øvrige Land neppe andetsteds end her.

Gaardenes Navne:

[Rein II: Askjem, 1950 Askjem, 1900 , 1886 , 1865 Askim, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Asken]

 

19,3. Askjemhalten. Udt. a2ssjemhaLten. Sidste Led er det samme som Agdenes GN. 56, af hasl m., Hasseltræ.

[Rein II: Askjenshalten, 1950 Askjemhalten, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

20. Grønning. Udt. grø2nning. -Graningh NRJ. II 39. Grønninge DN.  X 793 c. 1550. Grønuich (!) 1559. Grønningh 1590. Grøning 1626. Grøn Eng 1664. Grøning 1723.Rissen GN. 109.

[Rein II: Grønning, 1950 Grønning, 1900 , 1886 , 1865 Grønning, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Graningh]

 

21. 22. Brøskift indre og ytre. Udt. brø1sjifft. -af Nædzstaskote som nu heiter Brødraskipte AB. 63. Brøskyffthe NRJ. II 39. Brøderskifte OE. 25. Biørskiffte, Brøerschiiffte 1559. Brørskifft 1590. Broerschifft 1626. Brørschift 1664. Brødschifte (Inder, Ytter) 1723.&bmoe;/dh/raskipti. Gaarden maa altsaa have faaet Navn af, at den var opstaaet ved en Deling mellem Brødre eller havde været Gjenstand for saadan Deling. Af AB. sees, at Gaarden havde hedet Nedste Skot; det ældste Navn er altsaa Skot. Allerede i MA. har Gaarden været delt i et Nedre og et Øvre Skot (nu GN. 23). Dette Navn kommer af skot n., som i Stedsnavne synes at betegne: Fremspring af Land, især høit Land, og opragende Høide. Her maa Navnet sigte til det fremskydende Høidedrag vestligst i Bygden, ved hvis Ende Gaardene ligger (Indl. S. 75 og Thj. VSS. 1891 S. 166).

[Rein III: Brøskift indre (21)|Brøskift ytre (22), 1950 Brødreskift indre (21)|Brødreskift ytre (22), 1900 , 1886 , 1865 Brødreskift indre|Brødreskift yttre, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

23. Øverskot. Udt. ø2sskåtten, Dat. -ta. -Øffuerschud 1559. Øffuirskott 1590. Offuerschott 1626. Over Schott 1723.frg. GN.

[Rein III: Overskott, 1950 Overskott, 1900 , 1886 , 1865 Overskot, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Brøskyffthe]

 

24. Gafset. Udt. ga2ffséten, Dat. -ta. -Gaeffzetther DN.  X 793 c. 1550. Gaffsetther 1559. Gabsett 1626. Gafset 1723.maaske enestaaende Navn, om hvis Betydning det ikke er let at sige noget, naar middelalderske Former ikke kjendes. Man kunde gjætte, at 1ste Led indeholder Navnet paa den Bæk, som rinder forbi Gaarden, jfr. Gaua, (den rygende, dampende?), Elvenavn i Horg. Mindre sandsynligt er det vel at sammenstille det med Gaupset i Øre (Gauposætr AB.).

[Rein III: Gafset, 1950 Gafset, 1900 , 1886 , 1865 Gafsæt, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

25. Hegli. Udt. hæ2gglían, Dat. -åm. -Heggelie 1618. 1626. 1630. 1664. Hæglie 1723.

*Hegglí/dh/, sms. af Trænavnet heggr m. og lí/dh/ f., en Li.

[Rein III: Heggli, 1950 Heggli, 1900 , 1886 , 1865 Hæglie, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

26. Blomli. Udt. b£ó2mmlía, Dat. -lí'n. -Blomlid 1618. Blomlie 1723.

ste Led er Folkespr. Blom, Bregne; jfr. Orkedalen GN. 231.

[Rein III: Blomli, 1950 Blomli, 1900 , 1886 , 1865 Blomlie, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

27. Helset. Udt. hé2ssjéten, Dat. -ta. -Hellesetther 1559. Helesett 1590. Helset 1626. Helsett 1630. Hælsæt, Helset 1723.nuv. Udtale synes at vise tilbage paa en anden ældre Form end den, som kunde udledes af Skriftformerne fra 16de og 17de Aarh.

[Rein III: Helset, 1950 Helset, 1900 , 1886 , 1865 Helsæt, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

28. Pukstad. Udt. pó2kksta. -Pugstadh NRJ. II 40. Pwkestad Cap. Pugstad 1559. Pungstadt 1590. Pigstad 1626. Puchstad 1723.vel samme Navn som Pukstad i Sandeherred og i Aas, opr. Púkasta/dh/ir, som vel er sms. med púki, der i et Par Tilfælde findes brugt som Mandstilnavn i det 14de Aarh. Samme Ord har man vel i Pukerud, som findes paa flere Steder paa Østlandet (Bd. II. S. 60).

[Rein III: Pukstad, 1950 Pukstad, 1900 , 1886 , 1865 Pukstad, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Pugstadh]

 

29. Solem. Udt. só2£emmen, Dat. -ma. -Sollenn 1559. Solum 1590. Solumb 1626. Soellum 1630. Sollum 1723.. Bjugn GN. 23 og Rissen GN. 97. Som saa alm. Tilfælde med Gaarde af dette Navn, ligger den afsides og høit oppe i Aasen.

[Rein III: Solem, 1950 Solem, 1900 , 1886 , 1865 Solum, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

30. Hafsaas. Udt. ha2ffsåsen, Dat. -sa. -af Hafuersase AB. 63. Haffsaas Cap. Haffsnes (!) 1559. Haffaas 1590. Haffsaas 1626. 1630. Hafsaas 1723.áss. 1ste Led er utvivlsomt Mandsnavnet Hafr. Jfr. Hevne GN. 74. (Personn. i Stedsn. S. 110).

[Rein III: Hafsås, 1950 Hafsås, 1900 , 1886 , 1865 Hafsaas, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

31. Bjørneraas. Udt. bjy2NNeråsen, Dat. -sa. -af Biarnarase AB. 63. Biørneraas DN.  X 793 c. 1550. Biørneraas 1559. 1618. Biønneraas 1723.áss, sms. med Mandsnavnet BjOrn (Personn. i Stedsn. S. 44). Disse 2 Gaarde er maaske Parter af en opr. Gaard Áss.

[Rein III: Bjørnerås, 1950 Bjørnerås, 1900 , 1886 , 1865 Bjørneraas, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

32. Finseraas. Udt. fi1Nsråsen. -Finndtzaas 1618. Findseraas 1723 (øde i lang Tid). Led er vistnok ikke -aas, men som den nuv. Udtale viser, rás f., Løb, Folkespr. Raas f., Løb, Vei, medens 1ste Led her vel snarere er Folkenavnet end Mandsnavnet. Man kunde til Forklaring af Navnet maaske tænke paa de paa saa mange Steder lokaliserede Sagn om Finners Skiløb. Hankjønsartikelen er rimeligvis senere tilføiet.

[Rein III: Finserås, 1950 Finserås, 1900 , 1886 , 1865 Finseraas, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

33. Kirkemyr. Udt. Ké2rkmýran, Dat. -råm. -Kierckenøe 1590? Kierchemyer 1626. Kierckemyr 1630. Kierchemyr 1723.har vel faaet sit Navn af, at den har været Kirkegods.

[Rein III: Kirkemyr, 1950 Kirkemyr, 1900 , 1886 , 1865 Kirkemyhr, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

34. Bælingsli. Udt. bæ2£ingslía, Dat. -lí'n. -Bellingslid 1618. Bellingslie 1723.. med Navnet GN. 49; har rimeligvis opr. hørt under denne.

[Rein III: Bælingsli, 1950 Bellingsli, 1900 , 1886 , 1865 Bellingslie, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

35. 36. Vatngaarden ytre og indre. Udt. va2ttnga£en. -Vandegardh NRJ. II 40. Vatthnegaardt DN.  X 793 c. 1550. Wandgaard 1559. Wattengordt 1590. Watenng (!) 1626. Watengaard 1723.ved et Vand, som nu kaldes Vatngaardsvandet.

[Rein III: Vatngård, 1950 Fjellheim (35)|Vatngården indre (36), 1900 , 1886 , 1865 Vatnegaard & Vattengaard, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Vandegardh]

 

37. Jonsli. Udt. jó1nslía. -Joenslie 1723 (da øde i lang Tid).

[Rein III: Jonsli, 1950 , 1900 , 1886 , 1865 Johnsli, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

38. Svebakkan. Udt. své2bakkænn, Dat. -åm. -Kruchen eller Svebachen 1723.. med svi/dh/ n., et ved Brænding ryddet Sted (Indl. S. 80). Det i 1723 nævnte Kruchen er vel samme Navn som Kruken i Leksviken og det flere Steder søndenfjelds forekommende Kruke, hvis Betydning er tvivlsom (Bd. IV, 1 S. 85).

[Rein III: Svebakken, 1950 Jonsli, 1900 , 1886 , 1865 Svebakken, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

39. Hermstad. Udt. hæ2rmsta. -Hernestedh NRJ. II 40. Hermestadt DN.  X 793 c. 1550. Hermestad 1559. Horumstadt 1590. Harmstad 1618. Harmbsta 1626. Hermstad 1630. 1723.

ste Led maa være et Mandsnavn, Hermó/dh/r eller Hermundr (Personn. i Stedsn. S. 129).

[Rein III: Hermstad, 1950 Hermstad, 1900 , 1886 , 1865 Hermstad, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Hernestedh]

 

40. Hammeren. Udt. hå2måren.

[Rein III: Hammer, 1950 Hammeren, 1900 , 1886 , 1865 Hammeren, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

41. Bøstingen. Udt. bø2sstiNNen. -Bøstingstadt 1559. Bøstinnge 1590. Bostenng 1626. Børstingen 1630. Bøstingen 1723.forekommer neppe ellers. Man kunde formode, at det er afledet af Plantenavnet Boste m., jfr. Bostegras (Aasen), med Afledningsendelsen -ing.

[Rein III: Børsting, 1950 Børstingen, 1900 , 1886 , 1865 Børstingen, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

42. 43. Langmo ytre og indre. Udt. la2ngmó (ogsaa hørt -mó:'n). -Langemoo NRJ. II 40. Langemo 1559. Langmou 1590. Langemo 1626. Langmoe 1664. 1723.

*Langimór, den lange Mo.

[Rein III: Langmo (42)|Indre Langmo (43), 1950 Langmo ytre (42)|Langmo indre (43), 1900 , 1886 , 1865 Langmo, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Langemoo]

 

44. Tørstad. Udt. tø2rrsta. -Thørestad 1559. Thørstad 1618. Tørstad 1723.findes ogsaa i Vang V. Det kunde være sms. med et Mandsnavn, snarest /TH/orgeirr eller /TH/orgils, som ved 1520 oftere nordenfjelds forekommer i Formen Tørels.

[Rein IV: Tørstad, 1950 Tørstad, 1900 , 1886 , 1865 Tørstad, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

45. Kaarli. Udt. kå:1lía, Dat. -lí:'n. -Korledh NRJ. II 40. Kornnliid 1559. Korlienn 1590. Karlie 1618. Kaarlid 1630. Corlinn 1643. Kaarlien 1723.være sms. med Mandsnavnet Kaare. Jfr. Rissen GN. 70. Den temmelig hyppige Forekomst af Navne som Kaardalen og Kaarevik synes dog at antyde, at der har været et Elvenavn, som ogsaa kunde ligge til Grund for dette Navn. Jfr. Hevne GN. 131.

[Rein IV: Kårli, 1950 Kaarli, 1900 , 1886 , 1865 Kaarlie, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Korledh]

 

46. Hagamo. Udt. hå2gåmó:'n. -Hogemou 1590. 1630. Hagemoe 1626. 1723.

ste Led er hagi m., indhegnet Jordstykke, Havnegang (Indl. S. 52).

[Rein IV: Hagemo, 1950 Hagemo, 1900 , 1886 , 1865 Hagemo, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

47. Skraastad. Udt. skrå1sta. -Schrostad 1559. Skraastadt 1590. Skrosta 1626. Schraastad 1723.findes ogsaa i Vang Hd. og Oddernes; samme Stamme i 1ste Led har man mulig ogsaa i nogle andre Navne som Skraatorp i Raade, Skraarud i Eidsvold, Skraafjorden i Aafjorden og Skraadalen paa Vestvaagøen i Lofoten. Forklaringen er uvis (Bd. III S. 89, jfr. Bd. I S. 329. Bd. II S. 386).

[Rein IV: Skråstad, 1950 Skråstad, 1900 , 1886 , 1865 Skraastad, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

48. Bjørgan. Udt. bjø2rgan, Dat. -åm. -Børgenn 1590. Biergum 1618. Biørgumb 1626. Biørgum 1664. 1723.

*Bjargir, Flt. af bjOrg f., som synes at have været brugt om fremstikkende, noget høie og bratte Berg. Gaarden ligger under en Aasryg, hvoraf den maa have Navnet.

[Rein IV: Bjørgan, 1950 Bjørgan, 1900 , 1886 , 1865 Bjørgum, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

49. Bæling. Udt. bæ:2£ing. -Byrdinghe Cap. Berding DN.  X 793 c. 1550. XI 781, c. 1550. Berduig, Beruig (!) 1559. Berning 1618. Belling 1723.opr. Form maa have været *Ber/dh/ingr, en Afledning af bar/dh/ n., Kant, Rand; maa betegne en Gaard, som ligger paa en Kant eller en Afsats af en Høide (Indl. S. 43. Thj. VSS. 1891 S. 161).

[Rein IV: Bæling, 1950 Bæling, 1900 , 1886 , 1865 Belling, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Borwighen]

 

50. Ersland. Udt. é:2rslaNN. -Erslandh NRJ. II 40. Erislandt DN.  X 793 c. 1550. Eriitzland 1559. Ersland 1723.

ste Led er Mandsnavnet Eirikr; jfr. Rissen GN. 48 (Personn. i Stedsn. S. 63).

[Rein IV: Ersland, 1950 Ersland, 1900 , 1886 , 1865 Ersland, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Erslandh]

 

51. Kvidal. Udt. kví2da£. -Qwiddall NRJ. II 40. Huidal 1559. Quidall 1590. Qvidahl 1723.

ste Led kan vel med Sandsynlighed antages at være kví f., Indhegning til Samling af Kvæg.

[Rein IV: Kvidal, 1950 Kvidal, 1900 , 1886 , 1865 Qvidal, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Qwiddall]

 

52. Skei. Udt. sjei. -Skee NRJ. II 40. Skede DN.  X 793 c. 1550. Skede 1559. Schej 1723.

*Skei/dh/ n., i Stedsnavne vel snarest i Betydningen: Bane til Kapløb eller Kapridning, eller Grund, som er skikket til saadant Brug (Indl. S. 75).

[Rein  IV: Skei, 1950 Skjei, 1900 , 1886 , 1865 Schei, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Skee]

 

53. Foss. Udt. fåss. -Ffoss NRJ. II 40. Fos 1559. Faass 1590. Fos 1626. Foss 1723.

*Fors m., Foss (Indl. S. 50). Gaarden ligger ved en fra Aasen i V. kommende Sideelv, som her gaar i flere Fosse.

[Rein IV: Foss, 1950 Foss, 1900 , 1886 , 1865 Foss, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Ffoss]

 

54. Bliksaas. Udt. b£i2kksåsen, Dat. -sa. -Bliichsaas 1559. Blexaas 1590. Blixaas 1626. Blix Aas 1630. Blexaas 1723.

ste Led er vel blígr, der findes brugt som Tilnavn og vel ogsaa kan tænkes at have været brugt som Mandsnavn (en, som har stirrende Øine, Fritzner), og hvoraf Bliksland i Hobøl, Bliksrud i Høland, Nitedalen og Norderhov o. fl. sandsynlig maa afledes. Bd. I S. 381. Bd. II S. 193. Forskjellig er Blikaas, Tingvold, af blik, n., noget blinkende, lysende.

[Rein IV: Bliksås, 1950 Bliksås med Gudmundsaunet, 1900 , 1886 , 1865 Blixaas, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

 

Stadsbygd subparish, Ingdalen community (now in Agdenes kommune)

 

55. 56. Ingdalen øvre og nedre. Udt. i2NNda£en. -Ingardalr Fornm. s.  VIII 338. Ingedall NRJ. II 39. Ingedal 1559. Engdall, Nerengdall 1590. Ingdall 1618. Ingdall, Offueringdall 1626. Indall 1630. Offuer Ingdall, Nedderingdall 1664. Over Indahl, Neder Indahl 1723.

ste Led er utvivlsomt det gamle Navn paa den temmelig betydelige Elv, som gaar forbi Gaardene. Efter Fornm. s. skulde den have hedt Ing; men det kunde dog maaske tænkes, at det rette Navn har været Ingr, som synes at have været Navn paa den Elv, som gaar gjennem Ingedal i Skjeberg (Bd. I S. 247). Gaardens opr. Navn altsaa Ingardalr eller Ingrardalr. Denne og de flg. Gaarde ligger paa Vestsiden af Trondhjemsfjorden.

[1950 Ingdalen øvre (55)|Ingdalen nedre (56), 1900 , 1886 , 1865 Ingdal øvre|Ingdals nedre med Grostad, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Ingedall]

 

56,2. Grostad. Udt. gró1sta. -Grastad NRJ. II 39. Greuestad, Groffuestad 1559. Grostadt, Groustadt 1590. Grøesta 1626. Grostad 1630. 1723.

ste Led kunde være Kvindenavnet Gróa (Personn. i Stedsn. S. 98). Det kunde dog ogsaa være et gammelt Navn paa Grostadbækken, som enten kan have været GrOf (jfr. Roan GN. 51; herfor synes nogle Former fra 16de Aarh. at tale) eller Gró, Gróa (den sterkt voxende, jfr. Thj. VSS. 1891 S. 186 f.).

[1950 Grostad, 1900 , 1886 , 1865 Grostad, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Grastad]

[Personal names: Grostad]

 

57. Fjølaas. Udt. fjø2£åsen. -Fiellaas 1559. Fieldaas 1590. 1626. 1630. 1723 (øde i mange Aar).

ste Led maa være fjOl f., Folkespr. Fjøl f., Fjæl, Bræt; Navnet maa betyde en ovenpaa flad Aas, jfr. Fjølhaugen i Meldalen.

[1950 Fjølås, 1900 , 1886 , 1865 Fjælaas, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

57,7. 9. Tangvik. Udt. ta2ngvíKa. Maa være sms. med Plantenavnet Tang.

[1950 Tangvik, 1900 , 1886 , 1865 Tangvik, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

58. Skjelbrei. Udt. sji2LLbreia. -Schielbredt 1626. Schieldbredt 1630. Schieldbred 1664. Schielbred 1723 (øde i mange Aar).

*Skjaldbrei/dh/. Et meget hyppigt forekommende Navn, som maa betyde: bred som et Skjold, et bredt og jevnt Stykke. Det bruges især som Navn paa Indsøer og overføres ofte paa Gaarde, som ligger ved saadanne, og ogsaa paa Elve, som gaar ud af dem. Ogsaa her har Navnet vist opr. tilhørt det nærliggende Vand (Skjelbreivandet). Jfr. Ldsbl. 436.

[1950 Skjelbrei, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

 

Rissa subparish, Hasselvika community

1. Haarberg. Udt. hå:2rbærg. -i Haruberghe DN.  II 251, 1349 Horbergh NRJ. II 41. 43. Haarberg DN.  XI 627, 1531 747, 1537. Horberiigh 1559. Haarberg DN.  XII 775 c. 1550. 1626. 1630. Haarberig 1664. Haarberg 1723.

*Háruberg, hvori 1ste Led er Hára f., der maa antages at have været Navn paa den lille Elv (Haarbergselven), som her falder ud i Fjorden, dannet af Adj. hárr, graa. Jfr. Elvenavnet Hæra af samme Stamme, Bd. I S. 153.

[Bjørkvik: Hårberg (138), 1950 Hårberg, 1900 , 1886 , 1865 Haarberg, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Horbergh]

 

2. Brettingen. Udt. bræ2ttiNNen. -Brettinghen Cap. Over Bretting, nævnt som Vorpe under Haarberg 1723.

*Brettingr m., afledet af Adj. brattr, brat, med Afledningsendelsen -ingr. Navnet tilhører vel egentlig det bratte Fjeld, som her danner Om Forklaringen af Navnenes Betydning i dette Herred se Forordene. Grænsen mellem Rissen og Skjørn. Findes som Gaardnavn ogsaa i Ringebu, Øier, V. Gausdal, Faaberg og N. Aurdal. Se Bd. IV, 1 S. 143.

[Bjørkvik: Brettingsvorpa (137), 1950 Brettingens laksevorpe, 1900 , 1886 , 1865 Brættingens L. Vorpe, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

3. 4. Hassel øvre og nedre. Udt. ha1ssel. -I Herzlu Fornm. s. VIII 245 (Læsemaaden usikker). Jfr. i Hærdzluuikum DN.  I 115, 1311 i Hær/dh/sluuijkum DN.  II 251, 1349 i Herdzlawikom AB. 59. Herdzlawik AB. 60. Hertle NRJ. II 41. Hasleuick DN.  XI 627, 1531 Haszeluigen DN.  XI 747, 1537(der Navn paa det hele Bygdelag). Hasslem OE. 25. Øffuer Hasle Cap. Hasle DN.  X 792 c. 1550. Hertlenn 1559. Hattlenn 1590. Offuerhasßell, Nederhasßell 1626. Haßelluig og Haßell 1630. Offuer Hassell 1664. Over Hassel 1723. Neder Hassell 1664. 1723./dh/zla f., maa ogsaa antages opr. at have været Navn paa den her udfaldende Elv (Hasselelven); det maa være afledet af Stammen har/dh/, haard. E er som ofte foran r gaaet over til a; denne Udtale sees at have været brugelig allerede i det 16de Aarh.

[Bjørkvik: Øvre Hasssel (136)|Nedre Hassel (135), 1950 Hassel øvre (3)|Hassel nedre (4), 1900 , 1886 , 1865 Øvre Hassel|Nedre Hassel, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Hertle]

 

5. Staurset. Udt. stau2rsét (ogsaa hørt -séten). -af Stufrasætre AB. 60. Stoffuesetter NRJ. II 41. Staurßetter OE. 25. Stawresetther DN.  XII 774 c. 1550. Stoffuersetther 1559. Støursett 1590. Størsett 1618. Støffuersett 1626. 1630. Størsett 1664. Størsætt 1723.Hevne GN. 140.

[Bjørkvik: Staurset (134), 1950 Størset, 1900 , 1886 , 1865 Størseth, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Stoffesetter]

 

5,7. Ratet. Udt. ra:1te.

[Bjørkvik: Ratet, 1950 Ratet, 1900 , 1886 , 1865 Radet, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

6. Bu. Udt. bú. -Bwde NRJ. II 41. Cap. Bude 1559. Boudum 1590. Bude 1626. 1630. Bue 1664. Buue 1723.bú/dh/ f., Bod (Indl. S. 46). Formodentlig har her staaet Fiskerboder, før der blev Gaard.

[Bjørkvik: Bu (133), 1950 Bu, 1900 , 1886 , 1865 Bue, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Bwde]

 

7. Nebbe. Udt. næbb'. -af øfra Nebbe AB. 59. Nebbe NRJ. II 41. OE. 25. 1559. 1590. 1626. 1630. Næbbe 1723.dette Navn har man vel at se den nu brugelige Form Næbb af det gamle nef n., Fuglenæb, hvilken Form nok kan være gammel. Det maa være opr. Dativform Nebbi, der efter sædvanlig trondhjemsk Udtalemaade har mistet Endevokalen (jfr. Fjeldnavnet Nebbesheia). Navnet har vel Hensyn til Gaardens Beliggenhed paa et Nes.

[Bjørkvik: Nebb (132), 1950 Nebbe, 1900 , 1886 , 1865 Nebbe, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Nebbe]

 

8. Junkerens laksevorpe.

[Bjørkvik: Junkerens laksvorpe (131), 1950 Junkerens laksevorpe, 1900 , 1886 , 1865 Junkerens Lakxværppe, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

9. Skarbergets Laksevorpe. Udt. ska:2£bærje. -af Skaroberga Warpe AB. 59. Skarffbergh Cap. Schalberget 1723.

*SkOr/dh/uberg?, sms. med Adj. skar/dh/r, formindsket, beskadiget, jfr. skar/dh/ n., Skar, Indsænkning i et Fjeld. Betydningen er vel: et Bjerg med et Skar.

[Bjørkvik: Skarbergets laksvorpe (130), 1950 Skarbergets laksevorpe, 1900 , 1886 , 1865 Skalbærget Laxværppe, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

10. Sørviken. Udt. sø:2rvíKa. -Syrwigh NRJ. II 43. Søruigh 1559. 1618. Sørvig 1723.

[Bjørkvik: Sørvika (129), 1950 Sørviken, 1900 , 1886 , 1865 Sørvigen, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Syrwigh]

 

10,3. Fagerdalen. Udt. fa2gerda£en. Jfr. Roan GN. 49.

[Bjørkvik: Fagerdal, 1950 Fagerdal, 1900 , 1886 , 1865 Fagerdahl, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

11. Aarlotdalen. Udt. å:2£låttda£en. Sms. med den flg. Gaards Navn.

[Bjørkvik: Årlottdalen (128), 1950 Aarlotdal, 1900 , 1886 , 1865 Aarlotdahl, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

12. Aarlotten. Udt. å:2£låtten. -Aarlotten 1723 (da øde).

ste Led kan være Gen. af á f., Elv. 2det Led er utvivlsomt lutr m., Lod, Part (Indl. S. 66). Betydningen er altsaa: Aa-Parten, efter den Bæk, som falder ud her.

[Bjørkvik: Årlotten (127), 1950 Aarlotten, 1900 , 1886 , 1865 Aarlotten, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

 

Rissa subparish, Rissa community
(Including Modalen, Nedre Skaugdalen, Øvre Skaugdalen)

 

13. Langsæter. Udt. la2ngséter. -Settre NRJ. II 43. Setther 1559. Sætter 1723. Jfr. GN. 27.Adj. langr og setr n. (Indl. S. 74).

[Bratberg II: Langseter (126), 1950 Langsæter, 1900 , 1886 , 1865 Langsæther, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Settre]

 

14. Dørndal. Udt. dø2nnda£. -Dærendall, Dørendal NRJ. II 42. Dørendall Cap. Dyrndall DN.  XI 781, 1550 Dørendall 1559. 1590. Dyrendall 1559. Døerendall 1626. Dyrendall 1643. 1664. Dyrendahl 1723.

*Dyrnudalr eller Dyrnardalr. 1ste Led er antagelig Dyrna eller Dyrn, som maa have været Navn paa den Elv, som forbi Gaarden løber ud i Hovedelven. Det kunde staa i Forbindelse med dyrr f., Dør, afledet med Endelsen -na eller -n, som man synes at have i flere Elvenavne (Fjelna, Surna, Mesna o. fl.). Beslægtet dermed er Elvenavnet Døra (se f. Ex. Bd. IV, 1 S. 149).

[Bratberg II: Dørndal (125), 1950 Dyrendal, 1900 , 1886 , 1865 Dyrendahl, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Dærendall]

 

15. Sund. Udt. sóNN. -Swnd NRJ. II 42. Siind DN.  X 792 c. 1550. Sundt 1559. Sund 1723.

*Sund n., Sund. Det Sund, som menes her, er Strømmen mellem Indsøen Botn og Fjorden.

[Bratberg II: Sund (124), 1950 Sund, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 Swnd]

 

16. Strømmen. Kaldes kró1a. Ligger ogsaa ved den under frg. GN. omtalte Strøm. Kroa kunde komme af Kro f., som bruges i Folkespr. og maa have været brugt i Oldn. i Betydning: Vraa, som Sideform af krá f. (jfr. Bd. II S. 2). Denne Betydning synes dog at passe mindre godt her ligesom paa nogle andre Steder i det Trondhjemske, hvor Navnet forekommer. Da Navnet vel er nyere, kan det maaske ogsaa have sin Oprindelse af, at der har været et Gjestgiversted.

[Bratberg III: Strømmen (123), 1950 Strømmen, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

17. Aarnset. Udt. å:2rnsét. -Wrsetther 1559. Arnsett 1618. Arenset 1723.

ste Led er sandsynlig Mandsnavnet Arni (Personn. i Stedsn. S. 12), sidste Led setr n. (Indl. S. 74).

[Bratberg III: Årnset (122), 1950 Aarnseth, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 Ewersetter]

 

18. Baustad. Udt. bau2sta. -Bostad NRJ. II 43. Bodestadt DN.  X 792 c. 1550. Budestad 1559. Bostadt 1618. Budstad 1723.fra 16de Aarh. vækker Formodning om, at det er sms. med Mandsnavnet BO/dh/varr, altsaa opr. BO/dh/varssta/dh/ir (Personn. i Stedsn. S. 55).

[Bratberg III: Bustad (121), 1950 Baustad, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 Borstad]

 

19. Føl. Udt. fø:£. -af Fyrde AB. 63. pa Fførde NRJ. II 42. Før 1559. Føell 1723.har her det samme Gaardnavn, som er saa almindeligt paa Vestlandet i Formen Førde (udt. Føre), idet Endevokalen her som saa ofte i det Trondhjemske er sløifet. Det er opr. Fir/dh/i, Dat. af fjOr/dh/r m., Fjord; det betegner overalt Gaarde, som ligger ved Enden af en Fjord eller Indsø; denne Gaard ligger ved den øvre Ende af det store Vand Botnen.

Gaardenes Navne:

[Dybdahl: Føl (120), 1950 Føl, 1900 , 1886 , 1865 Føll, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Fførde]

 

19,5. Følslettet. Udt. fø:2£s£ætte. Sidste Led er Slætte n., en Sideform af sláttr m., Slaatteland, Slaatteng (Indl. S. 76). Jfr. Hevne GN. 93.

[Dybdahl: (), 1950 Føllsettet, 1900 , 1886 , 1865 Føll (Slættet), 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

19,6. Ludusveet. Udt. lú2dúsvé:, Dat. -svéa. Sms. af Ludu = la/dh/a f., Lade (Indl. S. 63), og svi/dh/ n., Sted, som er ryddet ved Brænding (Indl. S. 80).

[Dybdahl:  (), 1950 Luddusve, 1900 , 1886 , 1865 Ludusveet, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

19,7. Stubsveet. Udt. stu2bbsvé:. 1ste Led er stubbr eller stubbi m., Stump, i Gaardnavne vel at opfatte i Betydningen: Træstubbe. Hyppigt i Navne, ogsaa usms. (Stubbe, Stubban). Se Indl. S. 79 f.

[Dybdahl:  (), 1950 Stubbsveet, 1900 , 1886 , 1865 Stubsveet, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

20. Gryten. Udt. grý2ta. -Grøtten 1723.opr. Elvenavn Grýta, af grjót n., Sten, d. e. hvis Leie er opfyldt af Sten. Navnet maa her have tilhørt den Bæk, som fra V. gaar ud i Hovedelven ved Gaarden.

[Dybdahl:  (119), 1950 Gryten, 1900 , 1886 , 1865 Grøtten, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

21. Solem. Udt. só:2£em. -Solem NRJ. II 42. Sollym DN.  X 792 c. 1550. Sollem 1559. Sollum 1590. Sollumb 1626. Sollum 1723.Bjugn GN. 23.

[Dybdahl:  (118), 1950 Solem, 1900 , 1886 , 1865 Solum, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Solem]

 

22. Garmo. Udt. ga:2rmó:. -Gardemo NRJ. II 42. Garrmo DN.  X 793 c. 1550. Garmo DN.  XI 781 c. 1550. 1559. Gaardmou 1590. Gaarmoe 1626. Garmo 1664. Garmoe 1723.tør være tvivlsomt, om 1ste Led er gar/dh/r m., Gaard, Gjerde, som antaget Thj. VSS. 1882 S. 46 (den der angivne Udt. er senere berigtiget til den ovenangivne), da denne Oprindelse synes at maatte have medført Udt. med "tykt" l. Snarere kunde vel i dette ligge det nordenfjelds saa hyppige Elvenavn Garaaen. Der gaar en Bæk forbi Gaarden.

[Dybdahl: Garmo (117), 1950 Garmo, 1900 , 1886 , 1865 Garmoe, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Gardemo]

 

23. Foss. Udt. fåss. -Foss 1723.fors m., Indl. S. 50.

[Dybdahl: Foss (116), 1950 Foss, 1900 , 1886 , 1865 Foss, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

24. Melhus. Udt. mæ2llú:s. -Melhuss NRJ. II 42. Melhues DN.  X 792 c. 1550. Melhuss 1559. 1590. Melhus 1626. Mellhus 1664. Mehlhuus 1723.Osen GN. 26.

[Dybdahl: Melhus (115), 1950 Melhus, 1900 , 1886 , 1865 Meelhuus, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Melhuss]

 

25. Rokset. Udt. rå2kksét. -Rogsetter, Rosetter NRJ. II 42. Rogdesether Cap. Rugsetther 1559. Rougsett 1590. Rogsett 1626. 1630. 1664. Rochset 1723.Rogdesether fra omkr. 1540 antyder vel Navnets opr. Form. 1ste Led kunde være Rogda eller Ragda, der kunde være et Elvenavn i Form lignende Vigda, Ygda og Mugda. Det samme Elvenavn kunde ligge i Rogdelien i Froland og i de 2 Gaardnavne Ragde (i Raghde, 14de Aarh.) og Rogde (i Rogdum DN.  I 546 i Ullensvang. Elven maatte være den Sideelv, som kommer fra Roksetvandet.

[Dybdahl: Rokset (114), 1950 Rokseth, 1900 , 1886 , 1865 Rokseth, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Rogsetter]

 

26. Bakkøien. Udt. ba2kkøia, Dat. -øin. -Backeø DN.  X 792 c. 1550. Backøø 1559. Backøen 1618. Bachøen 1723.bakki m., Bakke (Indl. S. 43), og øy f., en flad Strækning langs Vand (Indl. S. 88).

[Dybdahl: Bakkøya (113), 1950 Bakøyen, 1900 , 1886 , 1865 Bakøen, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

27. Sæter. Udt. sé1ter. -Settre NRJ. II 41. 43. Ewersetter NRJ. II 42? Settre Cap. Setther DN.  X 792 c. 1550. Setter 1559. 1590. 1664. Zetter 1626. Sætter 1723. Jfr. GN. 13.

[Dybdahl: Seter (112), 1950 Sæter, 1900 , 1886 , 1865 Sæther, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Settre]

 

28. Ringset. Udt. ri2ngsét. -Rønszetther DN.  XI 781 c. 1550. Rønnesetther 1559. Ringset 1618. Ringset 1723.det sees af de ældre Former, er ng her ikke oprindeligt, men indkommet i senere Tid for n som ofte foran s. Naar man ikke har ældre Former end fra det 16de Aarh. at holde sig til, kan der intet sikkert siges om Navnets Betydning, da mange Forklaringer er mulige. [Sandsynligst er det maaske, at 1ste Led er reynis, Gen. af reyni n., Lund, Skov af Rognetræer, jfr. Rønsberg, Selbu GN. 101].

[Dybdahl: Ringset (111), 1950 Ringseth, 1900 , 1886 , 1865 Ringseth, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

29. Spakmo. Udt. spa:2kmó. -Spagemo DN.  XI 781 c. 1550. 1559. Spagmo 1618. Spangmoe 1626. Spagmøe 1664. Spagmoe 1723.

ste Led indeholder aabenbart Adj. spakr; dette kunde her enten være et Mandstilnavn (spaki) eller sigte til noget lokalt Forhold (f. Ex. til roligt Løb af Elven).

[Dybdahl: Spakmo (110), 1950 Spakmo, 1900 , 1886 , 1865 Spagmoe, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

30. Kimo. Udt. Kí2mó. -af Kidiamoom AB. 63. Keiemo DN.  XI 781 c. 1550. Keymo 1559. Kiemo, Kimøe 1618. Kimo 1723./dh/jamóar, af ki/dh/ n., et Kid, og mór m., Mo.

[Dybdahl: Kimo (109), 1950 Kimo, 1900 , 1886 , 1865 Kimoe, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

31. Skau. Udt. skau. -Skoe NRJ. II 42. Nedre Skoue (Skoffuedall om Dalføret) DN.  X 792 c. 1550. Schoue 1559. Skouge 1618. Schouge 1723.kunde udlede Navnet af en Stamme skauf, hvoraf flere nordenfjeldske Navne er dannede (Skau, Ytterøen GN. 47, Skauan Rennebu GN. 27 og Børseskogn GN. 19 o. fl.). Denne Stamme har man som Fællesord i skauf n., brugt om Rævens haarrige Hale, maaske i det hele med Grundbegreb af noget busket. Her i Rissen kunde dog de ældre Skriftformer bringe til at tænke paa det ældgamle Navn SkO/dh/in, af en Stamme ska/dh/ af ukjendt Betydning og vin (Indl. S. 85). Dette Navn forekommer især paa Østlandet, men ogsaa paa flere Steder paa Vestlandet. Om dette Navn og de forskjellige Former (f. Ex. Skøien), som det nu har antaget i Udt., se Bd. I S. 53, Bd. II S. 22 og Bd. III S. 21.

[Dybdahl: Skau (108), 1950 Skau, 1900 , 1886 , 1865 Skaug, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Skoe]

 

32. Grenne. Udt. gré2nne. -Grynnyøie DN.  X 792 c. 1550. Grynne 1559. Grinnj 1618. Grine 1723.

*Grenin eller *GrOnin, af grOn f., Gran, og vin, betyder altsaa: Grangaarden. Navnet forekommer især hyppig paa Østlandet, hvor det nu oftest udtales Grini (Bd. I S. 55, Bd. II S. 134); nordenfjelds findes det foruden her ogsaa i Aasen (af Grenine AB. 29), hvor det nu udtales ligesom her, og i Horg, nu udt. Grinni.

[Dybdahl: Grenne (107), 1950 Grenne, 1900 , 1886 , 1865 Grenne, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

33. Dæli. Udt. dæ:2£i. -Dalem DN.  XI 781 c. 1550. Dollem 1559. Dallem 1618. Dahle 1723.

*Dølin, sms. af dalr m., Dal, og vin, Dalgaarden. Navnet forekommer paa omtr. 40 Steder, hovedsagelig paa Østlandet, kun et Par Gange paa Vestlandet, og nordenfjelds vistnok kun her. Det har nu i Udt. forskjellige Former som Dæli, Deli, Døli o. fl. (Bd. I S. 39, Bd. II S. 1, Bd. III S. 2).

[Dybdahl: Dæli (106), 1950 Dahle, 1900 , 1886 , 1865 Dahle, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

33,3. Trøen. Kaldes dæ:2£itrøa.

[Dybdahl:  (), 1950 Trøa, 1900 , 1886 , 1865 Dahletrøen, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

34. Øverskau. Udt. ø2verskau. -Øffreskoye DN.  X 792 c. 1550. Øffuerschuo 1559. Offuerschoff 1618. Overschow 1723.. med Gaardnavnet Skau, se GN. 31.

[Dybdahl: Øverskau (105), 1950 Øverskau, 1900 , 1886 , 1865 Overskaug, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Skoe]

 

35. Einbakken. Udt. ei2nbakken. -Ennebachen 1723.einir m., Ener, og bakki m. (Indl. S. 43).

[Dybdahl: Einbakken (104), 1950 Einbakken, 1900 , 1886 , 1865 Enebakken, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

36. Aarøien. Udt. å2røia, Dat. å2røin (tostavelses). -Aarøen 1618. 1723.ár, Gen. af á f., og øy f., her i Betydning af flad Strækning ved Vand (Indl. S. 88). Gaarden ligger paa en Flade ved en Bøining af Skaudalselven.

[Dybdahl: Årøya (103), 1950 Aarøien, 1900 , 1886 , 1865 Aarøen, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

37. Pallin. Udt. pa2LLinn. -Palenn 1618 (da øde). Pollum 1664. Pallum 1723.pallr m., Bænk, flad Forhøining; her i best. Flt. I den største Del af det Trondhjemske vilde det i denne Form lyde Pallan.

[Dybdahl: Pallin (102), 1950 Pallin, 1900 , 1886 , 1865 Pallum, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

38. Staurset. Udt. stau2rséten. -Størset 1723.GN. 5.

[Dybdahl: Staurset (101), 1950 Staurset, 1900 , 1886 , 1865 Staursæt, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

39. Furuset. Udt. fu2ruséten. -Furresetter 1618. Fureset 1723.

ste Led er Trænavnet fura f., Furu.

[Dybdahl: Furuset (100), 1950 Furuset, 1900 , 1886 , 1865 Furrusæt, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

40. Olsøien. Udt. ó:1£søia. -Olafs øy AB. 63. Olufzøi OE. 25. Ouelßø 1559. Oulsønn 1590. Oelßøe 1626. Olsøen 1630. Olsøyen 1723.

Ólafsøy, af Mandsnavnet Ólafr og øy f. i den ved GN. 36 omtalte Betydning.

[Dybdahl: Ølsøya (99), 1950 Olsøien, 1900 , 1886 , 1865 Olsøen, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

41. Haugen. Udt. hau1jen. -Hug 1559. Houg 1723.

[Dybdahl: Haugen (98), 1950 Haugen, 1900 , 1886 , 1865 Haug, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

42. Stoan. Udt. stó2ænn, Dat. -åm. -Stode DN.  X 792 c. 1550. Stodem 1559. Stouden 1618. Stoum 1723.den nuv. Udt. viser, er Navnet Flertalsform. Det kan maaske sammenstilles med Bygdenavnet Stod i Indherred, som ligeledes udtales med lukt o, men er n. Ent. (udt. Stoe med enst. Betoning), maaske ogsaa med Stoin i Meldalen, som efter Udt. maa være svagt Hankjønsord. Maa vistnok have Sammenhæng med standa, at staa, men uvist hvorledes.

[Dybdahl: Stoan (97), 1950 Stoen, 1900 , 1886 , 1865 Stodum, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

43. Flataunet. Udt. f£a:2tauni (kaldes ogsaa au1ne). -Flattengh 1590. Flattøen 1618. Flatoune 1723.ægget Flat- har vel Hensyn til at adskille denne Gaard fra GN. 47, der efter Kartet synes at ligge oppe i en Bakke.

[Dybdahl: Flataunet (96), 1950 Flataunet, 1900 , 1886 , 1865 Flatøvnet, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

44. Skalmeraas. Udt. ska2£meråsen. -Skellmeraas 1590. Skalmaas 1618. Schalmeaas 1626. Schallmeraas 1630. Schalmeraas 1664. 1723.af skalm f., i Folkespr. oftest Skolm f., der bruges om noget tvedelt, tvekløftet. Som sikkert beslægtede Navne kan anføres Skolmen i Land og Skolmli i Øvre Stjørdalen. Det synes rimeligt, at Navnet er givet Gaarden med Hensyn til dens Beliggenhed ved en gjennem en sterkt nedskaaret Kløft til Hovedelven nedstrømmende Bæk. De to ovenfor nævnte Gaarde har en ganske lignende Beliggenhed ved Udløbet af en Tverelv med dybt indsænket Leie. Meget muligt, at Skalm i alle de nævnte Tilfælde oprindelig er Elvenavn; Skálm findes som Elvenavn paa Island, ligesom man der har Stedsnavnene Skálmardalr, SkálmarfjOr/dh/r og Skálmarnes (Vigfussons Ordbog). I Saml. af Elvenavne antyder O. R. ogsaa den Forklaring af Navnet Skalm, at det kan betegne en Bæk, der samler sig af to nedover en Fjeldside løbende Bække. Jfr. ogsaa Bd. II S. 131.

[Dybdahl: Skalmerås (95), 1950 Skalmerås, 1900 , 1886 , 1865 Skalmeraas, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

45. Skaanøien. Udt. skå:2nøia. -Skaanøie DN.  X 793 c. 1550. Schønnø 1559. Schenne 1590. Skanøe 1618. Schaanøen 1723.

ste Led Skaan- findes ogsaa i Skaanland i Trondenes (Skanøyiarland DN. VI. 392) og i Skaane i Nykirke Sogn ved Horten (gl. Form af Skanøyre), sandsynlig ogsaa i Skaanland i Bodø og i Stegen samt Skaanvik i Brønnø. Jfr. ogsaa det gamle Navn Skáneyjarfjall paa en Del af Fjeldet mellem Gulelvens og Nidelvens Dalfører (Haakons, Guthorms og Inges S. Kap. 6). Det maa rimeligvis være det samme som skán f., Hinde, Skorpe.

[Dybdahl: Skånøya (94), 1950 Skånøien, 1900 , 1886 , 1865 Skaanøen, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

45,8. Bulibakken. Udt. bú2líbakken. 1ste Led forekommer oftere som Gaardnavn i Formen Bulien (f. Ex. Meldalen GN. 61). Det kunde være sms. med bú/dh/ f. i Betydning af Høbod ligesom Buberg i Rygge (Bd. I S. 343) eller med bú n., Kvæg, Buskab, isaafald sigtende til, at Stedet har været brugt som Havnegang (Indl. S. 46).

[Dybdahl:  (), 1950 Bulibakken, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

45,9. Indlægget. Udt. i2NNlæjji. Se Bjugn GN. 27,11.

[Dybdahl:  (), 1950 Innlegget, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

46. Bratset. Udt. bra2sséten. -Brattsett 1618. Brasæt 1723.

ste Led er enten Mandsnavnet Brattr eller Adj. brattr, brat. Den sidste Forklaring er her den sandsynligste, altsaa opr. *Brattasetr.

[Dybdahl: Brattset (93), 1950 Bratset, 1900 , 1886 , 1865 Bratsæt, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

47. Aunet. Udt. au1ne, Dat. au2ni. -Øvne 1723./dh/n n., Ødegaard, se Indl. S. 42. Jfr. GN. 43.

[Dybdahl: Aunet (92), 1950 Aunet, 1900 , 1886 , 1865 Øvnet, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

48. Ersøien. Udt. é:1rsøia. -Erickszø DN.  XI 781 c. 1550. Eriitzøø 1559. Ersøen 1664. Ertzøen 1723.

*Eiriksøy, hvori 1ste Led er Mandsnavnet Eirikr, nu sammendraget til Ers- ligesom i Ersland i Stadsbygden, Ershus i Soknedalen, Ersaas i Inderøen o. fl. (Se Personn. i Stedsn. S. 62 f.). Sidste Led er øy f., flad Strækning ved Vand eller Elv (Indl. S. 88).

[Dybdahl: Ersøya (91), 1950 Ersøien, 1900 , 1886 , 1865 Ertsøen, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

49. Alset. Udt. a2llséten. -Oszeleszetther DN.  X 792 c. 1550. Alsetther 1559. Allesett 1618. Alsæt 1723.

ste Led er sandsynlig Mandsnavnet Atli, men kunde ogsaa være et med Asl- begyndende Navn, Aslaug, Asleifr eller Asleif (se Personn. i Stedsn. S. 20 f.).

[Dybdahl: Alset (90), 1950 Alset, 1900, 1886 , 1865 Alsæt, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

50. Finli. Udt. fi2NNlían. -Findlien 1723.er vel her snarest at opfatte som Folkenavnet ligesom i de flere Stedsnavne med dette Forled nordover Fjeldene op mod Flatanger.

[Dybdahl: Finnlia (89), 1950 Finli, 1900 , 1886 , 1865 Finlid, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

51. Berget. Udt. bæ2rje. -Berge 1723 (Rydningsplads).om Udt. vakler mellem tostavelses og enstavelses Betoning; hvis det første er rigtigt, har man i Navnet en Dativform.

[Dybdahl: Berget (88), 1950 Berget, 1900 , 1886 , 1865 Berget, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

52. Espenes. Udt. æ2ssnésse. -Espenes 1723.

ste Led er espi n., en Aspelund. Thj. VSS. 1891 S. 184.

[Dybdahl: Espeneset (87), 1950 Espenes, 1900 , 1886 , 1865 Espenæss, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

53. Slipren. Udt. s£í1pra, Dat. s£í1per'n. -Slipperen 1618. 1723.findes foruden her i Mosviken, i Rennebu og i Opdal; paa de to sidste Steder udtales det nu som Flertalsord, i Mosviken ligesom her som sterkt Hunkjønsord i Ent. I Mosviken skrives Navnet AB. 26 af Slipir (d. e. Slipr). Mulig beslægtet med Adj. sleipr, glat, slibrig, og Folkespr. Sleip m., glatte Stokke til at drage noget over, jfr. ogsaa det af Aasen fra Søndmøre anførte slipra, glide løs, slippe af Haanden, og slip, slipa i svensk Folkespr. i Betydning af Slæbevei. Skulde Ordets Mening i disse Navne være: Sted, hvor man slipper Tømmer (lader det glide)? Her maatte det da vel være ned gjennem Elven, da Gaarden ligger ved dennes Udløb af Storvandet. [I Rennebu og saavidt vides i Opdal er bevaret Navnet Slipra paa Bække, som gaar forbi Gaardene; mulig kan Navnet ogsaa her opr. tilhøre den fra Storvandet til Skaudalselven gaaende Elv].

[Dybdahl: Slipra (86), 1950 Sliperen, 1900 , 1886 , 1865 Sliperen, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

54. Kvitlan. Udt. kvi2hlan. -Quittlie 1590. Quittlen 1618. Quitlenn 1626. Quitlien 1630. Quidtlen 1664. Qvitlien 1723.

*Kvíslir, Flt. af kvísl f., Gren, Forgrening, især om Forgrening af Vandløb (Indl. S. 62 f.). Det er høist sandsynligt, at Gaardens Navn er taget af det gamle Navn Thorkvislir (AB. 64) paa Stor-Vandet, i hvis Nærhed den ligger; denne Sø har vel faaet Kvisl-Navnet paa Grund af sine mange Bugter og Øer.

[Dybdahl: Kvitlan (85), 1950 Kvitland, 1900 , 1886 , 1865 Qvitland, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

54,2. Hafellen. Udt. ha:2fæLLa. Se Skjørn GN. 70, hvor dog 1ste Stavelse nu skal udtales med kort Vokal.

[Dybdahl:  (), 1950 Hafellan, 1900 , 1886 , 1865 Hafælden, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

55. Øverland. Udt. ø2vlaNNi. -Offuerlandt 1618 (da under Stadsbygden). Øffuerlannd 1626. Offuerland 1630. 1664. Overland 1723.

*Øfraland, Øvregaarden (jfr. Bd. II S. 133). Hyppigt forekommende Gaardnavn, i Trondhjems Stift dog foruden her kun i Leksviken.

[Dybdahl:  (84), 1950 Overland, 1900 , 1886 , 1865 Øverland, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

56. Langørjan. Udt. la2ngørjan, Dat. -jåm. -Langøe (!) 1626. Langøre 1630. Langørie 1664. 1723.findes ogsaa i Buviken og i Byneset, hvor det ligeledes nu er best. Flt., medens det i ældre Form var f. Ent. Sidste Led har man usms. i Yrjar, det gamle Navn paa Ørlandet (jfr. S. 48), og i Ørja, en Ø i Senjen, som vel maa være det Sted, som AB. 101 kaldes i Yriom. Som andet Sammensætningsled findes det ogsaa i Hundyrja, nu Hunder i Øier (Bd. IV, 1 S. 161), i Andørja i Senjen og i Portyrja, nu Porter ved Kragerø, og vistnok ogsaa i Elvenavnet Hundørja paa Dovre. Ordet maa være afledet af aurr m., Grus.

[Dybdahl: Langørjan (83), 1950 Langørgen, 1900 , 1886 , 1865 Langørgen, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

57. Hjalmeraas. Udt. ja2£meråsen. -Hielmeraas 1723.

*Hjalmaráss. Formen viser, at 1ste Led ei kan være Mandsnavnet Hjalmr eller det i Stedsnavne saa alm. hjalmr m., Kornstak, men maa været et Hunkjønsord hjalm. Et saadant har man i Sammensætningen hjalmarvOlr, Rorpind, maaske ogsaa Skibsror. Det kunde tænkes, at den lange, smale Kile, som fra Storvandet gaar ind til Gaarden, var sammenlignet med et Ror, og at Navnet beroede derpaa. Men der har ogsaa været Elvenavne af Stammen hjalm (Hjelmo, opr. vistnok Hjalma i Eidfjord, og Spor til det samme har man vel i Hjelset i Stjørdalen, Hialmasætr AB. 35). Gaarden kunde da have faaet Navn af den strax nordenfor i Storvandet udfaldende Elv.

[Dybdahl: Hjalmeråsen (82), 1950 Hjalmerås, 1900 , 1886 , 1865 Hjelmeraasen, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

58. Groven. Udt. grå1va, Dat. grå1ven. -Graffuen 1618. Graven 1723.Roan GN. 51.

[Dybdahl: Grova (81), 1950 Groven, 1900 , 1886 , 1865 Graven, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

59. Vorvik. Udt. vå2rrvíKa. -Waaruigh 1559. Waruig 1618. Waarvig 1723.er en Mulighed for, at 1ste Led kan være VOrmu-, af det oftere forekommende Elvenavn Varma; jfr. Vormnes i Nes R. ved Vormen, udt. Vaarnes med langt aa (Bd. II S. 345), og Vaarnes i Vardal, tidligere skr. Vormenes, udt. paa samme Maade. Gaarden ligger ikke ved nogen Sø, og vík maa derfor her være brugt i videre Betydning, f. Ex. om Bøining af Elveløb (jfr. Indl. S. 85). Jfr. ogsaa Agdenes GN. 27,2.

[Dybdahl: Vårvika (80), 1950 Vorvik, 1900 , 1886 , 1865 Vorvig, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

59,2. Holten. Udt. hå1Lten. Af Folkespr. Holt m., Høi, Bakke, stenig og ujevn Forhøining (Indl. S. 57).

[Dybdahl:  (), 1950 Holten, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

60. Ramsøien. Udt. ra2mmsøia, Dat. -øin. -Ramsyn AB. 63. Ramszøed DN.  X 792 c. 1550. Randszø DN.  XI 781 c. 1550. Ramsøø 1559. Ramsøen 1630. Ramsøe 1723.. Formen i AB. viser, at Navnet opr. har været sms. med vin, ikke med øy. Ogsaa andetsteds i det Trondhjemske findes Exempel paa denne Forandring som i Onsøien Buviken GN. 20 (opr. O/dh/insyn) og udentvivl ogsaa i Onsøien Byneset GN. 50. 1ste Led kan være Plantenavnet Rams, Skovløg, eller Fuglenavnet rafn.

[Dybdahl:  (79), 1950 Ramsøy, 1900 , 1886 , 1865 Ramsøe, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

61. Aalmoen. Udt. å2£mó:'n. -Olmo 1559. Almo 1618. Allmo 1630. 1664. Aldmoe 1723.

ste Led er enten Trænavnet Alm eller vel snarere Elvenavnet Aalma, Ølma (den olme?), som ogsaa træffes andetsteds (Ølma i Grytten, jfr. ogsaa Opdal GN. 32). Navnet maatte isaafald være brugt om den Bæk, som gaar herforbi til Modalens Hovedelv.

[Dybdahl: Ålmoen (78), 1950 Aalmo, 1900 , 1886 , 1865 Almoe, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

62. Fagergaarden. Udt. fa2gga£en. -Faghelenn 1559? Faugerdall 1590? Fagergaard 1618. 1630. Fraagaar (!) 1626. Fagaard 1643. Faggergaard 1664. Fagergaard 1723.Formen fra 1643 viser, er Afkortningen i Udt. gammel. Se Indl. S. 39 (om "rosende Navne").

[Dybdahl: Fagergården (77), 1950 Fagergården, 1900 , 1886 , 1865 Fagergaard, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

63. Mo. Udt. mó:. -Moo NRJ. II 42. Mooffue DN.  X 792 c. 1550. Moo 1559. Moe 1618. 1723.ór m., Mo, se Indl. S. 67.

[Dybdahl: Mo (76), 1950 Mo, 1900 , 1886 , 1865 Moe, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Moo]

 

63,5. Leikarvolden. Udt. lei2karvåLLen. Falder vel i Betydning sammen med det alm. LeikvOllr eller Leikvellir, en Samlingsplads til Lege, se Indl. S. 64 f., ligesom Leikarvold nu i Folkespr. bruges ved Siden af Leikvold (Aasen).

[Dybdahl:  (), 1950 Leikarvollen, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

64. Aasen indre. Udt. i å1sa. -af Ase AB. 63 (udeglemt i Udgaven). Aaßen 1618. Aasen 1723.

Áss m., Aas (Indl. S. 42).

[Dybdahl: Åsen indre (75), 1950 Aasen, 1900 , 1886 , 1865 Aasen, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

65. Bjørneraas. Udt. bjý2NNeråsen. -Biørniraas 1590. Biørneraas 1618. 1630. Biørnøraas 1626. Biønneraas 1723.

*Bjarnaráss, vistnok af Mandsnavnet BjOrn. Jfr. Stadsbygden GN. 31.

[Dybdahl: Bjørneråsen (74), 1950 Bjørnerås, 1900 , 1886 , 1865 Bjørneraas, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

66. Denstad. Udt. dæ2nnsta. -Denste NRJ. II 42. Danstadhe Cap. Damstad 1559. Danstadt 1590. Denstad 1626. 1630. Dendstad 1664. Indre og Ytre Dendstad 1723.

*Danssta/dh/ir, af Mandsnavnet Danr (Personn. i Stedsn. S. 57); dette findes af og til i Norge endnu i den senere MA. og bruges fremdeles i Egnen ved Lindesnes. Jfr. Danstorp i Rakkestad, Bd. I S. 102, og Dansrud i Nes R., Bd. II S. 364. Den nuv. Form opstaaet ved uklar Udtale af a.

[Dybdahl:  (73), 1950 Denstad, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 Denste]

 

67. Borgen. Udt. bå1rja, Dat. -jen. -Børgenn 1626. Borgenn 1630. Borgen 1664. 1723.borg f., i Betydning af en befæstet Høide, se Indl. S. 44. En saadan Bygdeborg maa have ligget paa en af Aasene nær Gaarden.

[Dybdahl: Borga (72), 1950 Borgen, 1900 , 1886 , 1865 Borgen, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

68. Skjetnli. Udt. sjæ2ttnlía. -Skindliidt 1559. Schidenlid 1618. Schiedlj 1626. Schitli 1630. Schittenlien 1643. Skimmelij 1664. Schimlien, Schiemlien 1723.

ste Led er udentvivl Adj. skitinn, skidden. De nyere Skriftformer er saaledes vistnok et af de ikke sjeldne Forsøg paa at pynte paa Navne af en ialfald tilsyneladende mindre tiltalende Betydning.

[Dybdahl: Skjetnlia (71), 1950 Skimmeli, 1900 , 1886 , 1865 Skimmeli & Skimmelie, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

69. Gomo. Udt. gó2mó:'n, Dat. -móa. -Jfr. Godhamer AB. 63. Gomoe 1618. 1723.

ste Led kan være Adj. gó/dh/r, god. Jfr. Godlien i Ringebu Bd. IV, 1 S. 148, se Indl. S. 33 ("rosende Navne"). Det staar mulig i Forbindelse med Godhamer i AB.

[Dybdahl: Gomoen (70), 1950 Gomo, 1900 , 1886 , 1865 Gomoe, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

70. Baarli. Udt. bå:2lía, Dat. -lí'n. -Barlidt 1618. Baarlien, Baardlien 1723.sit Navn af den samme "Borg" som GN. 67, altsaa opr. *Borgarlí/dh/; r er i Udtalen afslidt ligesom i Skjørn GN. 50 og i Stadsbygden GN. 45.

[Dybdahl: Bårlia (69), 1950 Bårli, 1900 , 1886 , 1865 Baarlie, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

71. Finsmyr. Udt. fi1NNsmýra. -Findsmyr 1618. Findsermyr 1723.

ste Led er formodentlig Finn som Mandsnavn.

[Dybdahl: Finnsmyra (68), 1950 Finsmyr, 1900 , 1886 , 1865 Finsermyr, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

72. Sollien. Udt. só:2£ía. -Sollydh NRJ. II 42. Sollie DN.  X 792 c. 1550. Solliidt 1559. Solien 1723.sól f. og lí/dh/ f. (Indl. S. 65), overordentlig hyppigt Navn over hele Landet. Nordenfjelds oftere som her udt. med "tykt" l.

[Dybdahl:  (67), 1950 Sollien, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 Sollydh]

 

73. Flyten. Udt. f£ý2ta, Dat. f£ý2tån. -Ffrøtte NRJ. II 42. Fløtthe DN.  792 c. 1550. Friithenn Cap. Fløythe 1559. Fløttenn 1590. 1618. Fløytenn, Flottumb 1626. Fløitenn, Flottum 1630. Fløytthen 1643. Fløyten 1664. 1723.

*Flýta f., efter Formen sandsynlig opr. Elvenavn, der da maa have betegnet Moelvens Vasdrag, som ved Gaarden løber ud i Botnen; Ordet kunde maaske staa i Forbindelse med fljótr, hurtig. Denne Mening støttes ved Pladsnavnene Flytøren, Flytlien, Flytaunet opefter langs Elven.

[Dybdahl:  (66), 1950 Flyten, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 Ffrøtte]

 

74. Lillenaust. Kaldes spé1£en, Dat. spé1£a. -Lille Nøst 1723.. GN. 81. Dagligtalens Navn maa være Folkespr. Spæl m., kort Dyrehale; smalt Stykke, Strimmel (Aasen og Ross).

[Dybdahl: Litlnaust (65), 1950 Lillenøst, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

75. Sjølien. Udt. sjø2lía, Dat. -lí:'n. -Schiølien, Sjølien 1723.

ste Led er sjór m., Sø; derved sigtes her til Botnen.

[Dybdahl: Sjølia (64), 1950 Sjølien, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

75,3. Asphaug. Kaldes ba2kken.

[Dybdahl:  (), 1950 Asphaug, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

76. Berg. Udt. bærg. -af Berge AB. 63. Bergh NRJ. II 42. Berg 1559. Bærg 1723.n., Berg (Indl. S. 43).

[Dybdahl:  (63), 1950 Berg, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 Bergh]

 

76,7. Aunet. Kaldes bæ1rrsaune.

[Dybdahl:  (), 1950 Bergsaunet, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

76,9. Hafellen. Udt. ha:2fæLLa. Se GN. 54,2.

[Dybdahl:  (), 1950 Hafellen, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

76,11. Lien. Kaldes bæ1rrslía.

[Dybdahl:  (), 1950 Bergslien, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

77. Lefætten. Udt. læ2ffætta, Dat. -ten. -Lefætten 1723.Led er fit f., græsrig Strækning ved Vand (Indl. S. 49). Om første Leds Oprindelse er det vanskeligt at dømme, naar man ikke kjender Skriftformer fra nogenlunde gammel Tid. Det kunde være li/dh/ n., Led, eller li/dh/ f., Side; men det kunde ogsaa sammenstilles med Lælo i Skogn og Lennes i Værdalen, hvilke Navne det synes rimeligt at forklare af hlé n., Læ, Ly. Jfr. Osen GN. 6.

[Dybdahl: Lefætten (62), 1950 Lefætten, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

78. Aasen ytre. Udt. å:1sen. -Aassen 1723.. GN. 64.

[Dybdahl:  (61), 1950 Åsen ytre, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

79. Fallin. Udt. fa2LLinn, Dat. -åm. -Ffalle NRJ. II 42. Falle DN.  X 792 c. 1550. Follde 1559. Folle 1618. Fallum 1723.. Flertalsform ligesom GN. 37. Kommer vel af fall n., Fald, Jordfald, som man finder som sidste Led i mange sms. Navne og usms. f. Ex. i Faller i Fet, Bd. II S. 230, og Fallan i Byneset.

[Dybdahl:  (60), 1950 Fallin, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 Ffalle]

 

79,2. Selviken. Udt. sæ:2£víKa.

[Dybdahl:  (), 1950 Selviken, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

79,7. Dalan. Udt. då2£åm. Daglignavnet er Dativformen.

[Dybdahl:  (), 1950 Falldalen, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

80. Fissen. Udt. fe2ssa, Dat. -sån. -Føze NRJ. II 42. Fiisze DN.  X 792 c. 1550. Fiißenn 1559. Fisße 1618. Fissum 1723.er svagt Hunkjønsord i Ent. og udentvivl egentlig Elvenavn; det er da samme Navn som Fissa i Skjørn, jfr. Skjørn GN. 62. Navnet maa her have tilhørt den Bæk, som falder ud i Botnen mellem Fissen og Fallin. Elvenavnet i Skjørn skrives AB. 125 dels Fissa, dels Fyssa. Prof. S. Bugge antager, at Fyssa er den ældre Form, opr. *Fyrsa d. e. den fossende.

[Dybdahl:  (59), 1950 Fissen, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 Føze]

 

81. Naust. Udt. naust. -af Naustom AB. 63. Nausta (Acc.) AB. 63 s. Nøste NRJ. II 42. Nosthe DN.  X 792 c. 1550. Nøste 1559. 1618. Nøst 1723.f., Flt. af naust n., Nøst (Indl. S. 68).

[Dybdahl:  (58), 1950 Naust, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 Nøste]

 

82. Kraaknes. Udt. krå:2knés. -Krogesness NRJ. II 42. Krogenes 1559. Krognæss, Kraagnæss 1723.

ste Led er vel kráka f., enten som Fuglenavn eller som Kvindenavn. Om Elvenavn kan der ikke være Tale, da der intet andet Vandløb er i Nærheden end Strømmen mellem Botnen og Fjorden.

[Dybdahl:  (57), 1950 Kraaknes, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 Krogesness]

 

83. Reinskloster. Udt. rein. -a Reini Fornm. s.  IX 308. 454. 535. til Reins  VIII 334 f. Hreinsslétta  I 12, jfr. IV 12

osv. Reinj (Dat.) DN.  I 137, 1318 Reens Closters Sædegaard (Assessor Ebbe Carstensen) med Scharet, Fagerlie og Hielmen 1723.forekommer i samme Form ogsaa i Stadsbygden, i Værdalen, i Egge og i Strandvik Sogn i Søndhordland og desuden paa flere Steder i Flertalsformen Reine. Navnet sees her af den gamle Genitivform at være m. eller n., men maa dog vel hænge sammen med rein f., Rein, Græskant (Indl. S. 70). [I Indherred bruges Ordet nu om en ikke for sterkt heldende Li, i Betydning beslægtet med Lein, og denne Betydning passer til Stedsforholdene baade ved denne Gaard og ved de i Stadsbygden og i Værdalen].

[Dybdahl:  (56), 1950 Reins Kloster, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

84. Esvik. Udt. æ2ssvíKa. -Espewyckenn DN.  X 792 c. 1550. Espeuigh 1559. 1618. Eswigen 1723.

ste Led er espi n., Aspelund (Indl. S. 31 og Thj. VSS. 1891 S. 184).

[Dybdahl:  (55), 1950 Esvik, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

 

Rissa subparish, Lensvik community (now in Agdenes kommune)

 

85. Sørlotten med Bratli. Udt. så2£åtten. -Sørlotten 1590. Søerlaaten, Søerlaatten 1723.sandsynlig opr. *Sellátr, af selr m., Sælhund, og látr n., Liggested, altsaa et Sted, hvor Sælen gaar op paa Land og ligger. (Denne Forklaring er Thj. VSS. 1882 S. 54 i Henhold til en mindre rigtig Opgave om Udtalen betegnet som mindre sandsynlig). Navnet forekommer paa flere Ste-Denne og de flg. Gaarde ligger i Lensvikens Kapelsogn paa den vestre Side af Trondhjemsfjorden. der: Salater, udt. Saalaater i Ytterøen, Salotten, udt. Saalaatta i Overhallen, Solot, udt. Søløttaa i Nesset, Sellotøen i Helgeland, Selloter i Hassel o. fl. (Thj. VSS. 1882 S. 41 f., og N. Hist. Tidsskr. I S. 78).

[Singstad: Sørlotten (), 1950 Sørlotten m/Brattli, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

1

Sørlotten m/ Brattli

0 mark 85 øre 

Ole N. Tøndel

 

86. 87. Tennel øvre og nedre. Udt. tæ2nné£en, Dat. -£a, i Rissen siges -æ£en). -a /TH/anyliu DN.  XIII 1 c. 1200. Tynnel NRJ. II 41. Tænnelle Cap. Thønnøl 1559. Tønnell 1590. 1618. Thøndell 1626. Thøndell, Thyndøll 1630. Over Tøndel, Neder Tøndel 1723.

*/TH/anylja eller */TH/anyl. Navnet tilhører rimeligvis opr. den her udløbende Elv (Tennelelven). Det er ganske forskjelligt fra Tønnøl i Nes (GN. 11) og Tynnøl i Lesje, med hvilke det tidligere sammenstilledes. Se Thj. VSS. 1891 S. 244.

[Singstad: Tøndel øvre|Tøndel nedre (), 1950 Tøndel øvre (86)|Tøndel nedre (87), 1900 , 1886 , 1865 Tøndel øvre|Tøndel nedre, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Tynnel]

1

Tøndel øvre

4 mark 67 øre 

Johan P. B. Tøndel

 Øvre

2

Tøndel øvre

0 mark 90 øre 

Arne J. Selbekk

  Øvre

4

Tøndel øvre

1 mark 69 øre 

Martin J. Tøndel

  Øvre

5

Tøndel øvre

0 mark 70 øre 

Johan Arnt Tøndel

  Øvre

6

Johnslettet

0 mark 17 øre 

Knut Ibsen Ydse

  Øvre

7

Nygård

0 mark 25 øre 

Knut Ibsen Ydse

  Øvre

8

Isakrønningen

0 mark 25 øre 

Knut Ibsen Ydse

  Øvre

9

Hestlibakkene

0 mark 03 øre 

Johan P. Tøndel

  Nedre

1

Tøndel nedre

0 mark 82 øre 

Ole Iver Olsen Tøndel

  Nedre

2

Tøndel nedre

1 mark 50 øre 

Martin E. Tøndel

  Nedre

3

Tøndel nedre

1 mark 37 øre 

Lars Joakimsen Tøndel

 Nedre

4

Tøndel nedre

1 mark 20 øre 

Ole O. Tøndel

 Nedre

5

Tøndel nedre

1 mark 23 øre 

Ole K. Tøndel

 Nedre

6

Tøndel nedre Nordli

2 mark 43 øre 

Olav Tøndel

 Nedre

7

Tøndel nedre

0 mark 81 øre 

Ole Jensen Tøndel

 Nedre

8

Aune

0 mark 15 øre 

Bernhard Tøndel

 Nedre

9

Berglia

0 mark 01 øre 

Martin Walsøe

 Nedre

10

Liheim

0 mark 09 øre 

Johan Nils Joakimsen Tøndel

 Nedre

11

Nordhaug

0 mark 02 øre 

Nils Johan Olsen Tøndel

 Nedre

12

Olteigen

0 mark 11 øre 

Kristoffer E. Tøndel

 Nedre

 

88. Indergaarden. Udt. i2NNerga£en. -Indsle (!) NRJ. II 41. Indsteleding 1559. Enstleding 1590. Iendesteleding 1626. Indergaard 1643. 1664. 1723.GN. 102.

[Singstad: Indergård (), 1950 Indergård, 1900 , 1886 , 1865 Indergaard, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Indsle]

1

Indergård

1 mark 95 øre 

Johannes Johnsen Indergård

 

2

Indergård

1 mark 19 øre 

Anders Kristoffersen Indergård

 

3

Auset

0 mark 26 øre 

Konrad K. Meland

 

4

Indergård

1 mark 69 øre 

Martin Singstad

 

5

Indergård

1 mark 52 øre 

Ingvald Lein

 

6

Leirbekkdalen

0 mark 34 øre 

Ole J. Tøndel

 

7

Indergård

0 mark 21 øre 

Ingvald Lein

 

8

Indergård

2 mark 08 øre 

Osvald Indergaard

 

9

Indergård

0 mark 11 øre 

Ole Iver O. Tøndel

 

10

Indergård

1 mark 89 øre 

Kristoffer Bernhard K. Indergaard

 

11

Hagamyren

0 mark 05 øre 

Anton Vårum

 

12

Tøndel øvre

0 mark 32 øre 

Johan A. Tøndel

 

13

Myran

0 mark 48 øre 

Kristoffer K. Tøndel

 

14

Indergård

1 mark 18 øre 

Johan P. J. Indergård

 

15

Nålnesviken

0 mark 20 øre 

Gunnhild Viken

 

16

Indergårdssand

0 mark 04 øre 

Arne I. Selbekk

 

17

Tennelsbakken

0 mark 20 øre 

Bjørg Selbekk

 

18

Vikhals

0 mark 09 øre 

Peter Elias Olsen Indergaard

 

19

Aasly

0 mark 01 øre 

Ingvald Ølstøren

 

20

Bruvold

0 mark 02 øre 

Bernhard O. Tøndel

 

21

Dalan

0 mark 15 øre 

Nils Indergård

 

22

Myr

0 mark 05 øre 

Anna K. Meland

 

24

Granåsen

0 mark 20 øre 

Johan Olsen Indergård

 

25

Nydal

0 mark 25 øre 

Bernhard J. Indergård

 

26

Hestbakken

0 mark 10 øre 

John Johnsen

 

27

Hagamyra II

0 mark 07 øre 

Anton Vårum

 

28

Sjøstrand

0 mark 21 øre 

Even Kristoffer Landrø

 

29

Myran

0 mark 06 øre 

Peder Tøndel

 

30

Lille Bjørkteigen

0 mark 05 øre 

Kristian J. Singstad

 

32

Strandheim

0 mark 02 øre 

Arne Øyangen

 

33

Kammen

0 mark 08 øre 

Bernhard J. Indergård

 

34

Sandstad

0 mark 01 øre 

Even K. L. Landrø

 

35

Heimly

0 mark 02 øre 

Karl Singstad

 

36

Bekkvangen

0 mark 04 øre 

Johan P. O. Indergård

 

 

89. Selbækken. Udt. sæ:2£bæKKen, Dat. -Ka. -af Skeldbrekko AB. 63. Soelbek NRJ. II 41. Selbech 1559. Selbreckenn 1590. Selbech 1626. Sælbæchen 1723.?, hvis andet Led er brekka f., Bakke (Indl. S. 45), og 1ste Led vel er skjOldr m., Skjold. Navnet har nu, som saa ofte i det Trondhjemske, faaet Hankjønsartikelen tilføiet (jfr. Indl. S. 13), og dette har medført, at det er blevet misforstaaet som kommende af Bæk; at r er bortfaldet, maa have sin Grund i, at Konsonantforbindelsen lbr faldt tung i Udtalen.

[Singstad: Selbekken (), 1950 Selbekken, 1900 , 1886 , 1865 Selbækken, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Soelbek]

1

Selbekken

1 mark 22 øre 

Ole O. Ysland

 

2

Selbekken

0 mark 47 øre 

John I. Selbekk

 

3

Selbekken

1 mark 15 øre 

John I. Selbekk

 

4

Selbekken

0 mark 08 øre 

Kolbjørn Ølstøren

 

6

Selbekken

0 mark 82 øre 

Johan G. Selbekk

 

7

Strandheim

0 mark 01 øre 

Adolf Stølann

 

9

Selbekken

0 mark 79 øre 

Nils J. Selbæk

 

10

Selbekken

1 mark 10 øre 

Johan Størdal

 

11

Selbekken

1 mark 12 øre 

Ole M. Selbæk

 

12

Selbekken

1 mark 74 øre 

Ole H. Selbæk

 

13

Selbekken

0 mark 68 øre 

Leif J. Selbæk

 

14

Selbekken, Havnen

2 mark 80 øre 

Johan J. Selbæk

 

15

Selbekken

0 mark 70 øre 

Olaf O. Ysland

 

17

Sanden

0 mark 08 øre 

Nils Tøndel

 

18

Foreningen

0 mark 04 øre 

Kåre Landrø

 

19

Myran

0 mark 62 øre 

Lensvik kommune

 

20

Nygård

0 mark 21 øre 

Lars J. Selbekk

 

21

Sexheim

0 mark 01 øre 

L. Fr. Sand

 

22

Sanderdalen

0 mark 03 øre 

Johan P. O. Indergaard

 

23

Solheim

0 mark 02 øre 

T. J. Kirkbakk

 

24

Ljosheim

0 mark 02 øre 

Adolf Stølann

 

25

Rosenhaug

0 mark 08 øre 

Alfred Aasmul

 

26

Li

0 mark 04 øre 

Marie Selbæk

 

27

Lensvik forsamlingshus ved Korsveien

0 mark 01 øre 

 

 

28

Selbekksanden

0 mark 04 øre 

Arne I. Selbekk

 

29

Bergheim

0 mark 06 øre 

Anna Ulkestad

 

30

Storgrøftteigen

0 mark 23 øre 

Arne I. Selbekk

 

31

Havn D/s ekspedisjon

0 mark 01 øre 

John J. Selbæk

 

32

Solstrand

0 mark 01 øre 

Odd J. Selbekk

 

33

Nordvoll

0 mark 40 øre 

Johan L. Selbæk

 

34

Bedehustomta

0 mark 02 øre 

 

 

35

Sannvollan

0 mark 10 øre 

Lensvik kommune

 

36

Heimly

0 mark 02 øre 

Agmes Landrø

 

37

Berghaugen

0 mark 01 øre 

Einar Landrø

 

38

Konservstranna II

0 mark 01 øre 

A/S Konserv

 

39

Haugly

0 mark 01 øre 

Ragna Selbæk

 

40

Konservstranna I

0 mark 01 øre 

A/S Konserv

 

41

Midtsann

0 mark 04 øre 

 

 

 

90. Aasmulen. Udt. å2smú£inn, Dat. -£åm. -Osmulle 1559. Aassmulle 1590. Aaßmule 1626. Aasmullj 1664. Aasmullen 1723.Led er múli m., Mule, ogsaa, brugt om høie, brede Nes (Indl. S. 68). Gaarden har faaet sit Navn af, at den ligger ud for Enden af den høie Aas, som her springer frem mellem to sammenløbende Elve.

[Singstad:  (), 1950 Aasmulen, 1900 , 1886 , 1865 Aasmul, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

1

Aasmulen

0 mark 76 øre 

Edvard J. Aasmul

 

2

Aasmulen

0 mark 34 øre 

Johan A. Tangvik

 

3

Aasmulen

0 mark 16 øre 

Johan A. Tangvik

 

4

Aasmulen

0 mark 67 øre 

Edvard Aasmul

 

5

Aasmulen

0 mark 39 øre 

Johan P. Aasmul

 

6

Aasmulen

2 mark 60 øre 

Peter K. Aasmul

 

7

Skaret

0 mark 20 øre 

Anders J. Tangvik

 

8

Grythullet

0 mark 03 øre 

Kristoffer N. Ølstøren

 

9

Heøyteigen

0 mark 06 øre 

Edvard E. Tøndel

 

10

Olderbugten

0 mark 20 øre 

Karl K. Aasmul

 

11

Myrholdt

0 mark 40 øre 

Ole K. Aasmul

 

12

Tunagård

0 mark 84 øre 

Arnold A. Tangvik

 

 

91. Ølstran. Udt. ø2£strænn, Dat. -stråm. -Øllstøffuer 1559. Aluestør, Alffuestøer 1590. Alffstør 1618. Alfstøere 1626. Alffstørn, Alffstør 1630. Alffstøenn 1643. Alfstrøm 1664. Olstøren 1723.staar mulig i Forbindelse med ilstri n., Istervidje.

[Singstad:  (), 1950 Ølstøren, 1900 , 1886 , 1865 Ølstøren, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

1

Ølstøren

1 mark 30 øre 

Johannes G. Ølstøren

 

2

Ølstøren

0 mark 33 øre 

Even S. Landrø

 

3

Ølstøren

0 mark 66 øre 

Johan J. Landrø

 

4

Ølstøren

1 mark 13 øre 

Ole Kristian K. Ølstøren

 

5

Ølstøren

0 mark 33 øre 

Edvard M. Landrø

 

6

Solbakken

0 mark 10 øre 

Ole Ølstøren

 

7

Solbakken II

0 mark 01 øre 

Håkon Bakken

 

8

Myra

0 mark 08 øre 

Ole Ølstøren

 

 

92. Singstad. Udt. si2ngsta. -Synkestad NRJ. II 41. Sinchestad 1559. Senngstadt 1590. Singstad 1618. 1630. 1643. Singsta 1626. Singstad 1723.

ste Led er sikkert et Mands- eller Kvindenavn (eller Tilnavn). Man kan tænke paa Kvindenavnet Signý eller paa et Mandsnavn Singull eller Singulfr, hvortil der findes Spor i nogle andre Stedsnavne, Singsaker ved Trondhjem (Singulsakr AB. 32), Singsaas i Guldalen (Singilsaas Cap.) og det nu forsvundne Singulshaugr, som i BK. 55 b nævnes under Manger Kirke (jfr. Ldsbl. 199).

[Singstad:  (), 1950 Singstad, 1900 , 1886 , 1865 Singstad, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Synkestad]

1

Singstad

0 mark 48 øre 

Even M. Singstad

 

2

Mælen

0 mark 72 øre 

Even M. Singstad

 

5

Singstad

1 mark 48 øre 

Knut J. Singstad

 

7

Singstad

0 mark 39 øre 

Gunnvor og Jens Landrø

 

8

Singstad

1 mark 39 øre 

Nils K. Singstad

 

9

Singstad

0 mark 36 øre 

Daniel Singstad

 

10

Singstad

2 mark 56 øre 

Johan O. Ofstad

 

11

Singstad

1 mark 46 øre 

Jens G. Singstad

 

12

Singstad

0 mark 72 øre 

John Jensen Singstad

 

13

Singstad

0 mark 57 øre 

Gunnvor og Jens Landrø

 

14

Singstad østre

1 mark 00 øre 

Eilert G. Singstad

 

15

Singstadaunet

0 mark 04 øre 

Nils K. Singstad

 

16

Aunvolden

0 mark 01 øre 

Olav Blomli

 

17

Aune

0 mark 08 øre 

Olise og Elfrida Singstad

 

19

Mitli

0 mark 10 øre 

Kåre J. Singstad

 

20

Østgård

0 mark 30 øre 

Jens Nilsen Landrø

 

21

Solhaug

0 mark 01 øre 

Kristian J. Singstad

 

 

93. Auset. Udt. au2séten. -Absetther 1559. Oudsett 1630. Oudsetter 1643. 1664. Ousett 1723.

ste Led kan være Mandsnavnet Au/dh/r eller et med Au/dh/- sms. Mandsnavn (Personn. i Stedsn. S. 24, jfr. Bd. IV, 1 S. 185). Jfr. Hevne GN. 80.

[Singstad:  (), 1950 Auset, 1900 , 1886 , 1865 Ausæth, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

1

Auset

0 mark 49 øre 

John J. Singstad

 

2

Auset

0 mark 48 øre 

Johan J. Singstad

 

3

Auset nedre

0 mark 45 øre 

Knut J. Singstad

 

4

Slettet

0 mark 05 øre 

Kåre J. Singstad

 

 

94. Bjørnstad. Udt. bjø2NNsta. -Biørnstad 1559. Biørnnstadt 1590. Biørnsta 1626. Biørnstad 1723.opr. Bjarnarsta/dh/ir, sms. med Mandsnavnet BjOrn (Personn. i Stedsn. S. 44).

[Singstad:  (), 1950 Bjørnstad, 1900 , 1886 , 1865 Bjørnstad, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

1

Bjørnstad

1 mark 08 øre 

Ole G. Bjørnstad

 

2

Bjørnstad

1 mark 26 øre 

Torstein H. Bjørnstad

 

3

Bjørnstad

0 mark 04 øre 

Ole E. Selnes

 

4

Bjørnstad

0 mark 60 øre 

Torstein H. Bjørnstad

 

5

Bjørnstad

1 mark 26 øre 

Ole E. Selnes

 

6

Bjørnstad

0 mark 64 øre 

Kjerstina Bjørnstad

 

7

Bjørnstad

0 mark 04 øre 

Martin Singstad

 

8

Bjørnstad

0 mark 04 øre 

Ole E. Selnes

 

9

Bjørnstad

0 mark 04 øre 

Olaf O. Ysland

 

10

Lomneset

0 mark 03 øre 

Kr. Kindt

 

11

Tryggheim

0 mark 04 øre 

Nils Indergård

 

12

Myrlund

0 mark 02 øre 

Arnold Rønning, Elef Harald Myrvang, Helge Forseth

 

 

95. Øiangen. Udt. æ1NNen. -Øyang 1559. Øyenngh 1590. Øyang 1626. 1630. 1664. Øyangen 1723.tilhører den Sø, ved hvilken Gaarden ligger (nu Ængsvatne). Ligesom Sideformen Øiungen bruges det om en Mængde Indsøer, som i Lighed med denne udmerker sig ved at have et større Antal Øer og Holmer. -ang er vel i disse Navne at betragte som Afledningsendelse og er ikke det -angr, som findes i mange Fjordnavne.

[Singstad:  (), 1950 Øyangen, 1900 , 1886 , 1865 Øiangen, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

1

Øyangen

0 mark 51 øre 

Johan H. Bjørnstad

 

2

Øyangen

0 mark 56 øre 

Olav Øyangen

 

3

Øyangen

0 mark 11 øre 

Gustav Aune

 

4

Lien

0 mark 24 øre 

Gustav J. Aune

 

5

Øyangen

0 mark 16 øre 

Johan J. Øyangen

 

6

Øyangen

0 mark 35 øre 

 

 

7

Øyangen

0 mark 18 øre 

Ole G. Øyangen

 

8

Øyangen

0 mark 05 øre 

Johan H. Bjørnstad

 

9

Øyangen

0 mark 03 øre 

Osvald Indergaard

 

10

Bakkebakken

0 mark 08 øre 

Olav J. Øyangen

 

11

Raulien

0 mark 16 øre 

Ingebrigt Larsen Grindhaug

 

12

Øyangen

0 mark 02 øre 

 

 

13

Øyangen

0 mark 02 øre 

 

 

14

Øyangen

0 mark 53 øre 

Ole G. Øyangen

 

15

Haugen

0 mark 08 øre 

Johanna Øyangen

 

16

Øyangen

0 mark 10 øre 

 

 

17

Øyangen

0 mark 10 øre 

 

 

19

Raulia

0 mark 05 øre 

Sigfred Ysland

 

20

Aakerli

0 mark 15 øre 

Ole G. Øyangen

 

21

Moasen

0 mark 02 øre 

Bernhard og Anders Indergård

 

23

Ruteress

0 mark 10 øre 

Kr. Kindt

 

24

Lynghaug

0 mark 01 øre 

Sverre Emil A. Øyangen

 

25

Eli-Hytta

0 mark 02 øre 

 

 

26

Utsikten

0 mark 01 øre 

Kristoffer I. Øyangen

 

27

Lindhaug

0 mark 01 øre 

Ole A. Lind

 

28

Jonsbu

0 mark 01 øre 

John Gerhard Olsen

 

29

Lathaug

0 mark 01 øre 

Oscar Ludvig Olsen

 

30

Haugen

0 mark 01 øre 

Morten O. Øyangen

 

31

Utsikten

0 mark 01 øre 

Ole Marius O. Øyangen

 

32

Sæterbua

0 mark 01 øre 

Johanna Øyangen

 

 

96. Frostad. Udt. frå2ssta. -Froste 1559. Frostenn 1590. 1618. 1626. 1630. 1643. Frosten 1664. Fraasten 1723.kan efter de ældre Skriftformer ikke være sms. med -sta/dh/ir, men maa være det samme Navn som Bygdenavnet Frosta (Frosten) i Indherred (i MA. Frosta f.), som udtales paa samme Maade. Rigtignok skal Navnet her ogsaa hede Frosta i Dat. og ikke, som man efter denne Forklaring skulde vente, Frostaan. Men dette kan vel have sin Grund i, at Navnets Oprindelse er bleven glemt, og at det derfor med Hensyn til Bøining er bleven behandlet som et med -stad sms. Navn.

[Singstad:  (), 1950 Frosta, 1900 , 1886 , 1865 Frostad, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

1

Frostad

1 mark 80 øre 

Benjamin K. Frostad

 

2

Frostad

1 mark 79 øre 

Martinus K. Frostad

 

 

97. Solem. Udt. só2£emmen. -Sollem 1559. Sollum 1590. 1664. 1723.GN. 21 og Bjugn GN. 23. Hankjønsartikelen er her lagt til i Udt., som saa ofte i trondhjemske Navne (Indl. S. 13).

[Singstad:  (), 1950 Solem, 1900 , 1886 , 1865 Solum, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

1

Solem

0 mark 62 øre 

Elfrida og Johan Tangvik

 

2

Solem

1 mark 23 øre 

Ivar Solem

 

3

Solem

0 mark 62 øre 

Albert J. Solem

 

4

Solem

0 mark 62 øre 

Alf B. Solem

 

5

Solem

0 mark 29 øre 

Alf B. Solem

 

6

Solem

0 mark 62 øre 

Konrad M. Solem

 

 

98. Utnes. Udt. ú2tnéssen, Dat. -sa. -Wdnnes 1626. Vdtnes 1630. Vdtnis 1664. Udnæs 1723.synes her ikke at være noget Nes. Maaske har Navnet sin Grund i, at Gaarden ligger paa den affaldende Ende af Aasen mellem Utnesvandet og Myrbækkens Dalføre; Ut-, fordi det er den mod Fjorden vendende Ende af Aasen. Ogsaa her er nu Hankjønsartikelen tilføiet.

[Singstad:  (), 1950 Utnes, 1900 , 1886 , 1865 Udnæss, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

1

Utnes

1 mark 46 øre 

Arne Utnes

 

2

Utnes

1 mark 12 øre 

Kåre R. Utnes

 

3

Ulkestad

0 mark 60 øre 

Kåre R. Utnes

 

4

Hegernesset

0 mark 22 øre 

Arne I. Selbekk

 

5

Sandhaugen

0 mark 01 øre 

Maria Utnes

 

6

Heggerheim

0 mark 03 øre 

Reidar Helge Selbekk

 

 

99. Ulkestad. Udt. ø:2£sta:'n, Dat. -sta. -Ølchestad 1559. Vlckestadt 1590. 1618. 1630. Wlchesta 1626. 1664. Ulchestad 1723.være sms. med det gamle Mandsnavn Ulfkell eller det tilsvarende Kvindenavn Ulfkatla, altsaa opr. *Ulfkellssta/dh/ir eller *UlfkOtlusta/dh/ir.

[Singstad:  (), 1950 Ulkestad, 1900 , 1886 , 1865 Ulkestad, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

1

Ulkestad

1 mark 39 øre 

Johan A. Ulkestad

 

2

Ulkestad

0 mark 86 øre 

John Isaksen Selbekk

 

3

Skogli

0 mark 31 øre 

Arne A. Ulkestad

 

4

Solbakken

0 mark 01 øre 

Kjell Olav Fossum

 

 

100. Sterten. Udt. stæ2£ta, Dat. -tån. -Sterthe 1559. Sterttenn, Stiertenn 1590. Stertenn 1626. 1630. Sterten 1723.opr. Navn paa den fra Utnesvandet kommende korte Elv, der løber forbi Gaarden. Den samme Stamme synes man at have i Statland i Fosnes, i 1520 og 1559 skr. Stertland; den hænger maaske sammen med stertr m., Stjert, Hale.

[Singstad:  (), 1950 Sterten, 1900 , 1886 , 1865 Sterten, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

1

Sterten

1 mark 15 øre 

Johan K. Sterten

 

2

Grindhaug

0 mark 32 øre 

Ingebrigt Larsen Grindhaug

 

3

Sterten

0 mark 57 øre 

Lars Tøndel

 

4

Stertbakken

0 mark 16 øre 

Sivert J. Sterten

 

5

Sterten

1 mark 07 øre 

Hans A. Sterten

 

6

Sterten

0 mark 29 øre 

Sivert J. Sterten

 

7

Sterten

1 mark 07 øre 

Iver K. Sterten

 

8

Sterten m/ Ølstøren og Meland

0 mark 78 øre 

Johan M. M. Meland

 

9

Sterten

0 mark 65 øre 

Lovise L. Sterten

 

10

Sterten

0 mark 62 øre 

Sivert J. Sterten

 

11

Sterten

1 mark 21 øre 

Lars J. Sterten

 

12

Grindhaugen

0 mark 34 øre 

Johan Nilsen Sterten

 

13

Stertaunet

0 mark 13 øre 

Alfred A. Bonvik

 

14

Sterten

0 mark 58 øre 

Johannes J. Solem

 

15

Fredheim

0 mark 02 øre 

Kristoffer K. Sterten

 

17

Aasli

0 mark 06 øre 

Peter P. Asmul

 

18

Sletvold

0 mark 02 øre 

Johan P. Aasmul

 

20

Slettheim

0 mark 08 øre 

Johannes G. Ølstøren

 

21

Ølstøren

0 mark 66 øre 

Johan A. Tangvik

 

22

Aasmyra

0 mark 65 øre 

Olav J. Sterten

 

23

Stertaunet

0 mark 57 øre 

Ola O. Sterten

 

24

Vang

0 mark 04 øre 

John Ølstøren

 

25

Trømyr

0 mark 20 øre 

John Sigvart Sterten

 

26

Aali

0 mark 01 øre 

 

 

27

Kveldsro

0 mark 03 øre 

Sigvart Vattengård

 

 

101. Landrø. Udt. la2nndrø. -Landrett 1559. Landrou, Landrw 1590. Lannderøe 1626. Landerøe 1630. 1723.samme Navn har man vel i Landro i Fjeld i Nordhordland, i MA. skr. Landrodh, og i Landre i Veø. Sidste Led sammenstilles Thj. VSS. 1882 S. 57 med det ro/dh/a f., som man har i Raade i Smaalenene og nogle flere Navne søndenfjelds. Denne Opfatning har O. R. senere (i haandskrevne Bemerkninger ved de nævnte Gaardnavne i Fjeld og Veø) imidlertid opgivet, idet han antager, at Navnet betyder: opryddet Land, idet sidste Led, hvis sproglige Forklaring forresten er vanskelig, kunde hænge sammen med rjó/dh/a (hrjó/dh/a), at rydde. Landrø i Lyngdal har vist anden Oprindelse.

[Singstad:  (), 1950 , 1900 , 1886 , 1865 Landrøe, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Bwnde]

 

101,9. Bondviken. Udt. bó1nnvíKa. -Bwnde NRJ. II 41?Navn bæres ogsaa af GN. 102,5. Det i Jordebogen fra 1520 anførte Bunde maa vist være samme Gaard, saa meget mere som den nævnes mellem GN. 101 og 102. Maaske ligger der et Elvenavn til Grund, jfr. det flere Steder forekommende Gaardnavn Bondal.

[Singstad:  (), 1950 Bonviken, 1900 , 1886 , 1865 Bonvik, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

1

Landrø

0 mark 77 øre 

Konrad K. Meland

 

2

Landrø

1 mark 55 øre 

Nils L. Landrø

 

3

Landrø

2 mark 12 øre 

Johan P. J. Landrø

 

4

Landrø

2 mark 14 øre 

Lars A. Landrø

 

5

Schindelsaunet

0 mark 29 øre 

Johan O. M. Landrø

 

6

Landrø

1 mark 26 øre 

Even S. Landrø

 

7

Landrø

1 mark 75 øre 

Even I. Landrø

 

8

Fagervolden

0 mark 50 øre 

Johan M. Ysland

 

9

Bonviken

0 mark 27 øre 

Johan A. Bonvik

 

10

Landrø

1 mark 26 øre 

Edvard M. Landrø

 

11

Sørjent

0 mark 70 øre 

Even L. Landrø

 

12

Solem

0 mark 27 øre 

Lars A. Landrø

 

13

Sagen

0 mark 10 øre 

Lars Tøndel

 

14

Bonvik nordre

0 mark 06 øre 

Johan A. Bonvik

 

15

Lilleengteigen

0 mark 02 øre 

Ole Alfred A. Landrø

 

16

Solvang

0 mark 06 øre 

Ole Alfred A. Landrø

 

17

Fjeldheim

0 mark 07 øre 

Edvard I. Landrø

 

18

Fjellheim II

0 mark 06 øre 

Karl Nidolf Sterten

 

 

102. Ystland. Udt. y2ss£aNNen, Dat. -Na. -Ysledagh NRJ. II 41. Wdsteleding 1559. Ystledingh 1590. Ystledinng 1626. Ystleding 1630. Neder og Over Ydsland 1723.

[Singstad:  (), 1950 Ysland, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 Us;edagj]

1

Ysland

3 mark 53 øre 

Ole J. Sterten

 

2

Ysland

3 mark 63 øre 

Arne J. Ysland

 

3

Ysland

1 mark 37 øre 

Sigfred Ysland

 

4

Ysland

1 mark 31 øre 

Ole L. L. Ysland

 

5

Bonvik

0 mark 24 øre 

Alfred A. Bonvik

 

6

Ysland

1 mark 16 øre 

Johan Sigvart Ysland

 

7

Ysland

0 mark 70 øre 

Ingvald Sødal

 

8

Endeteigen søndre

0 mark 13 øre 

Johan Sigvart Ysland

 

9

Ysland

0 mark 34 øre 

Lars Tøndel

 

11

Nedre Bonvik

0 mark 17 øre 

Alfred Bonvik

 

12

Naustvalen

0 mark 07 øre 

Johan P. Bonvik

 

13

Solhaug

0 mark 07 øre 

Johanne Bonvik

 

14

Solstad

0 mark 02 øre 

Einar Damli

 

15

Trøberg

0 mark 06 øre 

Edvard Johan Landrø

 

16

Aungråva

0 mark 25 øre 

Ole J. Ysland

 

17

Bergheim

0 mark 01 øre 

Isak M. Ysland

 

18

Solvang

0 mark 03 øre 

 

 

20

Myrvoll

0 mark 04 øre 

John O. Ysland

 

21

Almvik

0 mark 03 øre 

Johan Martin O. Ysland

 

22

Otervikteien

0 mark 01 øre 

Johan Martin O. Ysland

 

23

Midttun

0 mark 01 øre 

Sigvard O. Ysland

 

 

103. Melland. Udt. mæ2llaNNen, Dat. -Na. -Mellingh NRJ. II 41. Mettleding 1559. Midledingh 1590. Medledinng 1626. Medleding 1630. Meland 1618. 1723.ældre Skriftformer viser, at disse 2 Navne ikke, som man skulde tro efter deres nuv. Form, er sms. med land, men at det sidste Led er det i Stedsnavne hyppig forekommende lei/dh/angr, hvormed ogsaa det ældre Navn paa GN. 88 har været sms. Af et Brudstk. af en Jordebog fra c. 1200 (DN.  XIII 1 jfr. Fornm. s.  IX 439) ser man imidlertid, at dette heller ikke har været den ældste Form, men at det opr. Navn har været Leirangr d. e. den lerede Vik; r er her senere ved Dissimilation paa Grund af det følgende r gaaet over til /dh/. Der har altsaa opr. været en stor Gaard Leirangr eller Leirangrar, som senere er bleven delt i Indre, Midtre og Ytre L. Det nuv. Bygdenavn Lensviken er opstaaet af Leirangrsvík gjennem Formen Lei/dh/angrsvík. Paa samme Maade maa det nuv. Navn Leangen utvivlsomt forklares overalt, hvor det forekommer. Bd. II S. 156. Thj. VSS. 1891 S. 244. N. Hist. Tidsskr. 3 R. B. IV. S. 304 f.

[Singstad:  (), 1950 , 1900 Meland, 1886 , 1865 Ysland, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Mellingh]

1

Meland

0 mark 90 øre 

Arne Georg Bonvik

 

2

Meland

0 mark 81 øre 

Edvard Bjørnbeth

 

3

Meland

0 mark 89 øre 

Kristoffer K. Meland

 

4

Meland

0 mark 92 øre 

Lars H. Meland

 

5

Meland

1 mark 84 øre 

Hans M. M. Meland

 

6

Meland Med Ølstøren

2 mark 24 øre 

Ole M. Meland

 

7

Meland

0 mark 78 øre 

Olbert M. Meland

 

8

Meland

0 mark 89 øre 

Johan Abelvik

 

9

Meland

0 mark 36 øre 

Kristoffer J. Meland

 

10

Meland

0 mark 36 øre 

Kristoffer J. Meland

 

11

Vennesset

0 mark 15 øre 

Kristian Vinje

 

12

Meland

1 mark 72 øre 

Johan J. Meland

 

13

Brenneteigen

0 mark 24 øre 

Ingvald Sødal

 

14

Brattfossen

0 mark 39 øre 

Konrad K. Meland

 

15

Aaslund

0 mark 02 øre 

Ole J. Singstad

 

16

Solheim

0 mark 03 øre 

Arne I. Selbekk

 

17

Stormyra

0 mark 10 øre 

Hans J. Meland

 

18

Sletta

0 mark 10 øre 

Leonard Singstad

 

19

Nerheim

0 mark 34 øre 

Martin Landrø

 

20

Elvheim

0 mark 06 øre 

Martin P. Aasmul

 

21

Elvli

0 mark 06 øre 

Martin P. Aasmul

 

22

Nerheim østre

0 mark 26 øre 

Magne M. Landrø

 

23

Nygård

0 mark 24 øre 

Johanna G. Nygård

 

24

Vik

0 mark 01 øre 

Johan L. K. Sterten

 

25

Meland søndre

1 mark 52 øre 

Hilmar Meland

 

26

Solvang

0 mark 12 øre 

Kristoffer E. Landrø

 

27

Trekanten

0 mark 02 øre 

Arne Selbekk

 

28

Nausthaugen

0 mark 02 øre 

Lars Sjøli

 

29

Brattfossøya

0 mark 03 øre 

Konrad Meland

 

30

Melandsvik

0 mark 02 øre 

Edvard Meland

 

31

Haugnesset

0 mark 01 øre 

Hanna Meland

 

32

Kirksletta

0 mark 02 øre 

Lensvik kommune

 

33

Lensvik kirkegård

0 mark 06 øre 

Lensvik kommune

 

34

Aasvang

0 mark 01 øre 

Lensvik idrettslag og Lensvik skytterlag

 

35

Solbu

0 mark 02 øre 

Ole P. M. Meland

 

36

Solbakken

0 mark 02 øre 

Gunnvor Selnes

 

37

Solheim

0 mark 14 øre 

Johan M. Meland

 

38

Myrvold

0 mark 01 øre 

Ole Dyrvik

 

39

Solvang II

0 mark 03 øre 

Karl Sterten

 

40

Elvbakken

0 mark 10 øre 

M. Landrø

 

41

Berglund

0 mark 02 øre 

Ole M. Ysland

 

42

Haugtun

0 mark 03 øre 

Håkon Meland

 

 

104. Kineb. Udt. Kí2næbben. -Kiffneb 1618 (under Stadsbygden). Kibnneb 1626. Kibneb 1630. 1643. 1664. Kibnæb 1723.skriver sig fra det gamle, fra Nedertydsk laante Ord "Kivenæb", som i Slutningen af Middelalderen brugtes om et Udenverk til Forsterkning af en Fæstningsport. Dets Anvendelse som Stedsnavn maa bero paa en Sammenligning af en Bergpynt eller lign. med et saadant Fæstningsverk; denne Gaard ligger paa et temmelig sterkt fremspringende Nes under et høit Fjeld. Navnet findes ogsaa i Slagen og har været baaret af en nu forsvunden Gaard i Rakkestad. Ogsaa i Finland findes Ordet brugt som Stedsnavn (Bd. I S. 114. Thj. VSS. 1891 S. 245).

[Singstad:  (), 1950 Kineb, 1900 , 1886 , 1865 Kiebnæb, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

1

Kinebnesset

2 mark 28 øre 

Kristoffer Johnsen og Johan J. Singstad

 

2

Kineb

1 mark 10 øre 

Johan, Alfred, Olaf, Ivar og Klara Kineb

 

 

105. Selnesaunet.

[Singstad:  (), 1950 Selnesaunet, 1900 , 1886 , 1865 , 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

1

Selnesaunet

1 mark 87 øre 

Johan Alfred Selnesaunet

 

2

Bakken

0 mark 62 øre 

Joakim J. Selnesbakken

 

3

Trøen

0 mark 14 øre 

Edvard J. Selnes

 

4

Trøen

0 mark 05 øre 

Johan E. Selnes

 

5

Selnesaunet nordre

1 mark 56 øre 

Ole Martin Selnes

 

6

Selnesaunet østre

1 mark 06 øre 

Johan Martin Selnesaunet

 

7

Brendalen

0 mark 20 øre 

Martin J. Selnesaunet

 

 

106. Selnes. Udt. sæ2llnésen. -Selness NRJ. II 41. Sellenes 1559. Selnnes 1590. 1626. Selnes 1630. Sellnis 1664. Sælnæs 1723.i Thj. VSS. 1882 S. 58 formodede Forklaring af selr m., en Sælhund, synes tvivlsom, hvis Udt. er rigtig opgiven. Man kunde formode, at 1ste Led indeholder et gammelt Navn paa Selnesbækken (Selja?).

[Singstad:  (), 1950 Selnes, 1900 , 1886 , 1865 Selnæss, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Selness]

1

Selnes

1 mark 45 øre 

Ole Martin J. Selnes

 

2

Selnes

0 mark 72 øre 

Edvard J. Selnes

 

3

Selnes

1 mark 07 øre 

Johan E. Selnes

 

4

Selnes

1 mark 07 øre 

Johan K. O. Selnes

 

5

Bekkedalen

0 mark 80 øre 

Johan Bekkedal

 

6

Bekkedalen

0 mark 78 øre 

Odd Johnsen

 

7

Selnes

0 mark 80 øre 

Johan A. E. Selnes

 

8

Rønningen

0 mark 02 øre 

Else E. Ysland

 

 

107. Størdal. Udt. stø2rrda£en. -af Størkilodale AB. 63. Stiørdall 1559. Størdal 1590. Støerdall 1626. Størdall 1618. 1630. 1643. 1664. Størdahl 1723.Orkíludalr, hvori 1ste Led, StOrkíla f., maa være Navn paa Elven; af starkíll m., smal Bugt, hvori der voxer Stargræs; se Fritzner Bd. III S. 1108 b (S. Bugge). Det er et Elvenavn af usædvanlig Form og ellers ukjendt.

[Singstad:  (), 1950 Størdal, 1900 , 1886 , 1865 Størdahl, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

107,3. Størdalsøren. Udt. stø2rrda£søra.

[Singstad:  (), 1950 Størdalsøra, 1900 , 1886 , 1865 Størdahlsøren, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

 

107,4. Størdalsbogen. Udt. stø2rrda£sbújen. Sidste Led er bugr m., Bøining.

[Singstad:  (), 1950 Størdalsbugen, 1900 , 1886 , 1865 Størdahlsbogen, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

1

Størdal

3 mark 45 øre 

Olaf E. Størdal

 

2

Størdal

3 mark 62 øre 

Knut M. Grostad

 

3

Størdalsøra

0 mark 58 øre 

Johannes E. Størdalsøren

 

4

Størdalsbugen

0 mark 94 øre 

H. P. Johansen

 

5

Størdalsbugen

0 mark 47 øre 

H. P. Johansen

 

6

Mælingen

0 mark 92 øre 

Ole P. Selnes

 

7

Størdalsbugen

0 mark 47 øre 

Ole P. Selnes

 

8

Størdal

0 mark 61 øre 

Olbert B. Størdal

 

9

Svartviken stenbrudd

0 mark 29 øre 

Trondheim kommune

 

10

Solvang

0 mark 01 øre 

Edvard M. Størdal

 

11

Løviken

0 mark 06 øre 

Johan P. Størdal

 

12

Olderlendet

0 mark 05 øre 

Bjarne Olbertsen

 

13

Elvtun

0 mark 02 øre 

Ole L. Størdal

 

 

108. Aaremmen. Udt. å2ræmmen, Dat. -ma. -Arom NRJ. II 41. Aram, Aarann 1559. Aarum 1590. Aarumb 1626. Aarem 1630. Aaramb 1643. 1664. Aarammen 1723.

*Árhamarr af ár, Gen. af á f., Aa, og hamarr m., betyder altsaa: Hammeren ved Aaen. Den nuv. Form er da fremkommen ved uren Udtale af a og ved Tillæg af Hankjønsartikelen. Samme Navn, nu udt. Aaram, i Øksendalen, i Nesset og i Sandø paa Søndmør. Ogsaa i andre Sammensætninger forkortes hamarr paa lignende Maade, f. Ex. i Haram paa Søndmør af gl. Harhamarr. Ved "Hammeren" maa her tænkes paa det Fjeld ovenfor Gaarden, som nu kaldes Storhammeren.

[Singstad:  (), 1950 Aaremmen, 1900 , 1886 , 1865 Aarem, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Arom]

 

108,2. Sanden. Kaldes å2ræmmsaNN.

[Singstad:  (), 1950 Aaremssanden, 1900 , 1886 , 1865 Sanden, 1801 , ca 1665 , ca 1520 ]

1

Aaremmen

3 mark 10 øre 

Johan Ræder

 

2

Aaremssanden

0 mark 83 øre 

Johannes K. Aarem

 

3

Aarsteinnesset nordre

0 mark 57 øre 

Haakon Emil Berntsen

 

4

Aarsteinnesset søndre

0 mark 58 øre 

Haakon Emil Berntsen

 

5

Fjordgløtt

0 mark 01 øre 

Ingvar Berntsen Størdal

 

6

Øvergård

0 mark 25 øre 

Johan Peter J. Selnes

 

7

Øvergård vestre

0 mark 06 øre 

Johan E. Selnes

 

8

Myrvang

0 mark 05 øre 

Kristoffer Kvithyld

 

9

Fjelltun

0 mark 12 øre 

Edvard Størdal

 

 

109. Grønningen. Udt. grø2nniNNen. -Grøningh NRJ. II 41. Grøning 1559. Grønningh 1590. Grøn Eng 1664. Grøning 1723.af Adj. gr&bmoe;nn, grøn, med Afledningsendelsen -ing. Navnet forekommer ofte; men sidste Led er i nogle Tilfælde eng f., en Eng, som nu i Udtalen er gaaet over til -ing.

[Singstad:  (), 1950 Grønningen, 1900 , 1886 , 1865 Grøningen, 1801 , ca 1665 , ca 1520 Grøningh]

1

Grønningen

2 mark 96 øre 

Johan Arnt J. Grønningen

 

2

Grønningen

5 mark 30 øre 

Elida Grønningen

 

3

Grønningen

0 mark 71 øre 

Lars M. Grønningen

 

4

Grønningen

0 mark 77 øre 

Johan P. Grønningen

 

5

Sve med Myran

0 mark 55 øre 

Gustav Grønningen

 

6

Nyheim

0 mark 11 øre 

Johan S. Grønningen

 

7

Lilleaunet

0 mark 01 øre 

Isak H. Grønningen

 

8

Dale

0 mark 01 øre 

Peder Bolsø

 

9

Bergtun

0 mark 01 øre 

Erling P. Grønningen